Pua nua pưng nả vịa cuồng “Mự hội qua ỉn vằn hoá Sơn La – Hủa Phăn” pì 2024

Cuồng “Mự hội qua ỉn vằn hoá Sơn La – Hủa Phăn” pì 2024, té mự 21 họt 23/3, nẳng Công viên Hữu Nghị Lào Hùng, thị xã Săm Nừa, tỉnh Hủa Phăn, mương Cộng hoa dần chủ dầ mương Lao, cọ khày ók nả vịa pải cáo ảng pưng tàng chương vằn hoá, qua ỉn, cáo ảng căm kìn chẹp, cắp 17 hỏng khòng tựng địa phương; pưng tàng chương vằn hoá, cáo ảng qua ỉn khòng 2 tỉnh Sơn La - Hủa Phăn.

Uồn pa tỉnh Sơn La cánh Hủa Phăn bấng le hỏng cáo ảng chương khòng huyện Mộc Châu.
Chu thản lấn dần mương cánh khék táng phương bấng le hỏng pải cáo ảng chương khòng tỉnh Sơn La.

Pọm cắp nặn, nhăng pải cáo ảng 160 hún ảnh ma qua ỉn Sơn La, pưng nen chăn vằn hoá chu chựa côn, cáo ảng ma lang đì vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng tỉnh cánh pưng nả vịa cạt kiên khòng 2 mương Việt Nam – Lao cánh 2 tỉnh Sơn La – Hủa Phăn.

Uồn pa tỉnh Sơn La cánh Hủa Phăn bấng le pưng hún ảnh chăn.
Dần mương tỉnh Hủa Phăn bấng le bón pải cáo ảng pưng hún ảnh chăn.

Pưng nả vịa cuồng “Mự hội qua ỉn vằn hoá Sơn La - Hủa Phăn” pì 2024 cọ niếu chưa lài cán bộ, dần mương chu chựa côn tỉnh Hủa Phăn cánh khék táng phương táng mương ma bấng le chôm chiều.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư