Pàng họp xồ xảm vịa quản lý côn hák pày dệt vịa nẳng xòng phái đèn mương

Mự 29/11, Sở Lao động - Thương binh Xã hội Sơn La cánh Sở Lao động choi dừa bản mương tỉnh Hủa Phăn (mương CHDCND Lào) cọ khày pàng họp xồ xảm vịa quản lý côn hák pày dệt vịa nẳng xòng phái đèn mương khòng xòng tỉnh.

Pàng họp xồ xảm vịa quản lý côn hák pày dệt vịa nẳng xòng phái đèn mương tỉnh Hủa Phăn Cánh tỉnh Sơn La.

Uồn pa xòng phái cọ páo nang quam ma vịa mả pe dệt dượn, tánh là bản mương khòng xòng tỉnh, lang đì chiên páo kẻ khày vịa dệt cánh bók nghê, côn mi công, choi dừa bản mương, lăm đù làn nọi khòng xòng tỉnh. Xòng ma, páo nang quam ma số côn dệt vịa khảm cài đèn mương Việt - Lao. Khay nị, tỉnh Sơn La mi cài 760.000 côn dệt vịa té 15 pì táo khửn, to 59,1% số dần cuồng tỉnh. Số côn báu mi vịa dệt nẳng phổng thanh phố lỏ 3,72%. Tỉnh Hủa Phăn mi 85.495 côn dệt vịa; số côn báu mi vịa dệt lỏ 5%; mi 481 côn dệt vịa mương nọ đang dệt vịa Nẳng cuồng tỉnh. Té hùa pì họt khạy, số côn dệt vịa lỏ côn Việt Nam pày cá mương Lào lỏ 2.615 côn, khảu ma mương Việt Nam lỏ 2.293 côn; số côn dệt vịa khòng mương Lao khảu ma Việt Nam lỏ 1.155 côn, số pày mương Lao lỏ 1.380 côn.

Nẳng pàng họp xổ xảm, xòng sở cọ xồ xảm kinh nghiệm chiên páo chấp năm dệt vịa, vịa chiên páo khong mương ma nả vịa lao động cánh choi dừa tẹt tiêng đơi kìn dú dần mương, vịa kiểm tra, lăm le, quản lý dệt dượn khảm cài đèn mương.

Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Sơn La nhôm xỏng chương hảư đoàn dệ vịa Sở Lao động cánh Phúc lợi xã hội tỉnh Hủa Phăn.

Xòng đơn vị cọ thông qua chỉa lai xồ xảm. Dan chi họt, xòng Sở chi sứp tàm cạt kiên quản lý côn hák pày ma dệt vịa nẳng xòng phái đèn mương Việt Nam – Lao. Tủm pua chiên páo khong mương pày ma khảm cài đèn mương, cạ kiên quản lý dệt vịa khảm cài đèn mương. Tạk khù ngai đì hảư pưng phòng Lao động cánh Phúc lợi xã hội pưng huyện dú chằm cằn thàm kháo xồ xảm kinh nghiệm. chự mẳn chế độ páo nang quam, cạt kiên kẻ khày vịa mi ók báu ngau. Nọ nặn ók Sở Lao động - Thương binh Xã hội tỉnh Sơn La sứp tàm tủm pua chương trình tạk vịa dệt nho sùng lang đì chủm mú sứp năm tàm ngươn, xáo hụ côn dệt vịa cuồng phổng quản lý đang dệt vịa nẳng mương Lào vạy cạt kiên cắp pưng ngành tánh pùn luông choi dừa công dân men toi luông pùn..

Cón nặn, Đoàn công tác Sở Lao động cánh Phúc lợi xã hội tỉnh Hủa Phăn (mương CHDCND Lào) cánh Sở Lao động – Thương binh Xã hội cọ mưa pồng cuông bók nẳng hươn xơ Pú Hô nẳng Quảng trương Tây Bắc.

Mú đại biểu Tảy hường nẳng hươn xơ Pú Hô nẳng Quảng trường Tây Bắc.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư