Giào lang đì ngắm pùn khoa học cánh công nghệ nghiệm thu pì 2023

Mự 12/5, Sở Khoa học cánh Công nghệ khày ók pàng họp giào lang đì ngắm pùn khoa học cánh công nghệ đảy nghiệm thu pì 2023 vạy chiên páo cuồng vịa dệt tẹ.

Chôm họp mi đồng chí Nguyễn Thành Công, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tàng nả Cục mả pe chợ lạt cánh doành nghiệp khoa học công nghệ, Bộ Khoa học cánh Công nghệ, uồn pa pưng sở, ban, ngành khòng tỉnh, UBND pưng huyện, thanh phố.

 Pàng họp giào lang đì ngắm pùn khoa học cánh công nghệ nghiệm thu pì 2023

Pì 2023, Sở Khao học cánh Công nghệ cọ nghiệm thu 11 nả vịa khoa học cánh công nghệ, pưng nả vịa đảy chiên páo hôm phân cung cấp ằn pâng khoa học hảư vịa mả pe púk bồng, tảnh liệng, tẳng tánh cánh khày quảng pưng bón dệt sanh xủ công nghệ, nho sùng lang đì, ca con pưng tàng chương hay xuần cốc kén, chuông hong mả pe cò kìn mák. Pưng ngắm pùn mả mả pe dệt dượn tánh là bản mương đảy chiên páo, tựng dan tẳng tánh ằn pâng khoa học hảư vịa tánh ók pưng luông pùn, chính sách khòng tỉnh; chuông hong luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương, nhẳn pào quốc phọng tiêng àn.

 Pưng đơn vị ký chào hẹn giào lang đì ngắm pùn khoa học cánh công nghệ nghiệm thu pì 2023
 Uồn pa UBND tỉnh khừn lang đì ngắm pùn khoa học công nghệ hảư pưng đơn vị.

Sở Khoa học cánh Công nghệ giào lang đì ngắm pùn, xủ 11 nả vịa khoa học công nghệ hảư pưng đơn vị: Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na; Công ty hôm ngơn cốc Chimi Việt Nam; Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch; UBND xã Mường Sang, huyện Mộc Châu; huyện Vân Hồ; Sở Giáo dục cánh Đào tạo; Sở Công Thương; Sở Tài nguyên cánh Môi trường; UBND huyện Sông Mã… vạy chiên páo chấp năm cuồng vịa dệt dượn cánh đơi kìn dú.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư