Đốp muộn pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khoẹ pì 2023

Tênh cưn mự 23 căm bườn 10, nẳng Quảng trường Tây Bắc, thành phố Sơn La, UBND tỉnh Sơn La cọ khày lễ đốp muộn pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốc khoẹ pì 2023 tó luông pùn “Arabica Sơn La – luông hanh hựt khửn”.

CTA:Lễ đốp muộn pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khoẹ, pì 2023. 

 

Lằng 4 mự khày ók (té mự 20 căm họt mự 23 căm bườn 10), Pàng hội Cà phê Sơn La tưa cốC khoẹ pì 2023 cọ cựt đảy lang đì chép ngam, niếu chưa đảy hạng họi păn dần mương, khék táng phường ma xáo hụ, bấng le. Pàng hội khày ók lài vịa dệt xương: Hội chợ pải cáo ảng tó luông pùn “Cà phê Sơn La – cạt hôm cánh mả pe”; dệt lẹo hươn máy cà phê Sơn La cánh àu khảu chuông hong máy dệt che Cascara khòng Công ty hôm ngơn cốc Phúc Sinh Sơn La; Pàng xồ xảm mả pe mẳn nà, nho sùng ca con Cà phê Sơn La; Pàng họp cạt kiên xáo hà bón khài Cà phê cánh chương hay xuần Sơn La; luông hụ chang phà cánh kìn chim cà phê; pải hún cảnh chăn ma cà phê Sơn La; Hội thi po hay me na giỏi chang dệt dượn cánh Hội đôn sừ Sơn La pì 2023.

Pưng tập thể cánh tựng côn nhẳn bằng khen khòng Chủ tịch UBND tỉnh.

Pàng hội cà phê Sơn La tưa cốc khoẹ pì 2023 sệt sư cựt pền vịa dệt mi ý nghĩa, nho sùng ca con, chứng chảnh luông hanh cà phê Sơn La nẳng chợ lạt cuồng mương cánh mương nọk. Tang xòng, xừng nhọng côn púk cánh cạ khài cà phê Arabica Sơn La. Pàng hội cọ niếu chưa đảy hạng họi păn dần mương, khék táng phường ma xáo hụ, bấng le cánh kìn chim cà phê.

 Chương trình khắp xe tó luông pùn “Arabica Sơn La – Luông hanh hựt khửn”

 

Nẳng mự Lễ đốp muộn pàng hội Cà phê tỉnh Sơn La tưa cốc khoẹ, pì 2023 cọ khày ók Chương trình khắp xe tó luông pùn “Arabica Sơn La - Luông hanh hựt khửn”. Chương trình khắp xe đảy tánh tăm thí may, cắp pưng bai khắp, bai xe muôn hòm, xừng nhọng ma vịa púk bồng cánh mả pe chư xiềng cà phê Arabica Sơn La; ngươn lang văn hóa khòng dần mương chu chựa côn tỉnh Sơn La cánh luông chăn ngam ma nặm đìn, phủ côn tỉnh Sơn La vạu riềng, phổng Tây Bắc vạu chùng./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư