Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La dệt vịa cắp Mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp

Mự 28/2, đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cọ dệt vịa cắp Mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp (AFD) ma vịa chấp năm “Dự án tẳng tánh cốc ngươn xính khòng đô thị cặm tó cắp pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn nẳng thanh phố Sơn La”.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh dệt vịa cắp Mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp (AFD)

Dự án tẳng tánh cốc ngươn xính khòng đô thị cặm tó cắp pưng khù piến thái báu ngau khòng phạ đìn nẳng thanh phố Sơn La, xủ ngơn cốc ODA khòng Cờ quan mả pe Pháp (AFD) đảy Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tinh khửn dự án nẳng Công văn số 221/TTg-QHQT mự 8/3/2022 cánh đảy HĐND tỉnh Sơn La phê duyệt luông pùn dự án dòm ngơn cốc, dan chấp năm dự án 4 pì té chơ dự án đảy ký hiệp định.

Dự án đảy chiên páo nẳng Thanh phố Sơn La cánh xã Mương Bú, huyện Mương La, cắp 5 dự án nọi ứn, hôm mi: cốc ngơn xính khòng pản phướk me nặm La; tẳng tánh mường phài lái lin đô thị; tẳng tánh cốc ngươn xính khòng pưng công viên, nòng nặm cuồng phổng đô thị; khày quảng mường phài cánh kẻ khày nặm thanh phố Sơn La (dan thứ 2); choi dừa nho sùng lang đì dự án, nho sùng luông hanh khòng pưng cờ quan quản lý hươn mương cánh dần mương cuồng phổng dự án. Bàn quản lý pưng dự án ODA tỉnh đảy UBND tỉnh giào dệt chảu dòm ngơn cốc.

Mú công tác khòng Cơ quan mả pe Pháp (AFD) phát biểu nẳng chu dệt vịa.

Mú công tác khòng Cờ quan mả pe Pháp (AFD) cọ vay van đối cắp pưng đề nghị khòng Bàn quản lý pưng dự án ODA tỉnh ma choi dừa nho sùng luông hanh khòng pưng cờ quan quản lý hươn mương cánh dần mương cuồng phổng dự án xủ vốn choi dừa báu cưn lau cánh số hồ sơ báo cáo ngắm pùn (FS); bít bánh ma dự thảo pưng luông pùn, hụt, tắt pùn khặn khang hảư nả vịa xồ van ký chào hẹn hảư củ cánh choi dừa…

Đồng chí Hoàng Quốc Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nẳng chu dệt vịa.

Tàng nả tỉnh Sơn La, đồng chí Hoàng Quốc Khánh nhẳn danh xùng luông choi dừa khòng AFD cuồng vịa chiên páo dự án. Tỉnh Sơn La cam kết chi cạt kiên mẳn cặt cắp AFD dệt chỉa lai vạy dự án đảy chiên páo chấp năm men toi tắt pùn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư