Đại hội đại biểu po me chựa nọi côn huyện Vân Hồ tưa thứ III, pì 2024

Mự 10/6, huyện Vân Hồ cọ khày ók Đại hội po me chựa nọi côn tưa thứ III, pì 2024.

Đại hội đại biểu po me chựa nọi côn huyện Vân Hồ tưa thứ III, pì 2024.

Huyện Vân Hồ mi 14 xã cắp 5 chựa côn pọm kìn dú, cuồng nặn po me chựa nọi côn mi ngăn 93,6% dân số tênh cá huyện. Té pì 2021 ma họt khạy, huyện Vân Hồ cọ đảy giào cài 336 tỷ mằn, chấp năm cài 80 dự án dú cuồng 3 chương trình luông pùn hươn mương, tẳng tánh cốc ngươn xính khòng nẳng bản na cánh pưng công trình chuông hong đơi kìn dú, dệt dượn khòng dần mương, choi dừa đìn đòn, hươn dú haử 121 chua hươn, khày ók 15 lớp bók nghê haử cài 470 côn lỏ po me chựa nọi côn dú cuồng pưng chua hươn cặt, chua hươn áo cặt. Họt khạy, cá huyện mi 3 xã cựt đảy luông pùn bản na maứ, số chua hươn cặt dón lông 17,7%, dón lông 15% vẹt saứ pì 2019.

Uồn pa Ban Dân tộc tỉnh nhôm xỏng bók chôm mâng Đại hội.

Pưng chính sách nhẳn pao đơi kìn dú haử po me chựa nọi côn đảy chấp năm lang đì, dan pì 2019-2024, huyện Vân Hồ cọ chấp năm choi dừa cánh dón ngơn nộp ép năm 70.800 vặt học sình huộp tênh mết số ngơn cài 47.5 tỷ mằn, cấp 60.099 thẻ BHYT haử po me chựa nọi côn, chua hươn cặt, chua hươn áo cặt. Phọng Giao dịch Ngân hàng Chính sách bản mương huyện choi dừa 13.349 vặt côn đảy củ ngơn cốc toi pưng chương trình vạy mả pe dệt dượn huộp tênh mết số ngơn haử củ cựt đảy cài 517 tỷ mằn...

Tó luông “Cạt xàn, piến maứ luông dệt, pếnh khày luông hanh cuồng mả pe dệt dượn mẳn nà”, Đại hội cọ tặt ók xan luông pùn họt pì 2029, sương: 100% tang pày ma té xã họt càng òng bản đảy thók bê tông,100% số chua hươn đảy xủ điển lâng chơ tiêng àn, số dần mương chôm hặp xự bảo hiểm y tế cựt đảy 96,5%, tạ ók vịa dệt maứ haử 1.000 côn dệt vịa, 100% bản, tiểu khu mi hươn văn hóa, cài 95% trương ép đảy cồng nhẳn cựt đảy luông pùn hươn mương, số chua hươn cặt mỏi pì dón lông té 4-5%...

Pưng côn pộn dỏn nhẳn băng khèn khòng Chủ tịch UBND tỉnh.
 Pưng côn nhẳn chỉa khèn khòng Chủ tịch UBND huyện Vân Hồ.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư