Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Sơn La tưa thứ XVI

Mự 27/6, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Sơn La cọ khày Đại hội đại biểu tưa thứ XVI, dan pì 2024-2029.

Pưng đại biểu chôm hặp đại hội. 

Nhiệm ky cài ma, pưng chương trình dệt vịa khòng MTTQ Thành phố cọ đảy chiên páo khặc khọ cánh lang đì, pưng há phong khánh thì, pưng pàng niếu chưa cọ cựt tóp đảy lang mon khòng dần mương. Vịa chiên páo, niếu chưa, tọp hôm chu thản lấn dần mương đảy nho sùng, lưn sưa lỏ chấp năm pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương cạt xàn tẳng tánh bản na máư, đồ thị đắc vằn”, dệt lẹo cài 300 cồng trình "Dần mương dệt, hươn mương choi dừa". 

Chấp năm há phong "Cá mương hôm hanh pưa côn cặt, báu vạy phàư tốc póng pai lằng", Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cọ cạt kiên cắp pưng ngành, tổ chức púc chuân cánh choi tẳng máư, sảng pành cài 200 làng hươn "Cạt xàn" hảư chua hươn cặt; niếu chưa pưng tổ chức, tựng côn choi dừa cài 110 học sinh hươn dảo pọ dạk cha, cắp mức choi dừa 500 păn mỏi côn bườn nưng. Choi cài tỷ nưng 200 triệu mằn hảư pưng chua hươn cặt khòng pưng huyện cuồng tỉnh.  

Phủ uồn pa Thành phố nhôm xỏng bók chôm mâng đại hội.

Nả vịa choi dừa, dệt vịa đì cọ đảy chấp năm lợp tăn, lang đì, men côn đảy hưởng. Cuồng dan pì 2019-2023, cọ niếu chưa đảy cài 5 tỷ mằn cánh hạng họi tấn chương khòng, lợp tăn choi dừa dần mương nẳng cuồng cánh nọk tỉnh kẻ cặm siệt hại pộ phồn nong, bệnh nạo. 

Mú đại biểu tàng nả dần mương chu chựa côn Thành phố nhôm xỏng bók chôm mâng đại hội.

Tó luông pùn “Cạt xàn - Châng piêng - Piến máư - Mả pe”, dan pì 2024 - 2029, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cánh pưng tổ chức thành viên sứp tàm piến máư luông dệt vịa toi luông khặc khọ. Chóng hanh chu Ủy ban MTTQ Việt Nam chu cấp cạt kiên cắp pưng tổ chức thành viên chiên páo, niếu chưa pưng hội viên, đoàn viên cánh dần mương chấp năm đì luông tang khòng Đảng, chính sách, khong mương khòng hươn mương; hạng pì, chu bản, tiểu khù khày ók mự hội cạt xàn chu chựa côn cạt kiên cắp bốn sường mự tánh ók Mặt trận Dần tộc thống nhất Việt Nam - Mự ngươn lang MTTQ Việt Nam (18/11); niếu chưa, cóp hôm sáư Quỹ “Pưa côn cặt” cánh tẹt tiêng đơi kìn dú dần mương.

Phủ uồn pa Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cánh Thành phố nhôm xỏng bók chôm mâng Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố khóa XVI. 
Khắp se chôm mâng đại hội.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư