Đại hội đại biểu chựa nọi côn huyện Mường La tưa thứ IV

Mự 7/6, huyện Mường La cọ khày Đại hội đại biểu chựa nọi côn huyện Mường La tưa thứ IV, pì 2024. 

Đại hội đại biểu chựa nọi côn huyện Mường La tưa thứ IV.

Huyện Mường La mi cài 22.900 chua hươn, cuồng nặn, po me chựa nọi côn mi ngăn cài 94% dân số cuồng cá huyện. Pưng pì cài ma, huyện cọ chấp năm pọm pâng pưng chương trình, dự án, chính sách mả pe dệt dượn tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn; chính sách lan lay xìa ứt dák cặt cung, nhẳn pào đơi kìn dú lài côn cạt kiên cắp nhọng nho ngơn cốc tẳng tánh cốc ngươn xính khòng phổng bản na, choi nhại piến luông dượn cánh nho sùng đơi kìn dú khòng po me chựa nọi côn. 

Chấp năm Chương trình luông pùn mả pe dệt dượn tánh là bản mương phổng po me chựa nọi côn cánh phổng đìn pu cuồng huyện, 5 pì cài ma, cá huyện cọ tẳng tánh 103 công trình tẳng tánh, sảng pành; pảy chự, sảng pành 18 công trình nẳng pưng xã phổng III cánh bản xút ti dạk cha nẳng xã phổng I; choi tẳng hươn hảư 36 chua hươn cặt. Tang xòng, xỏn xiếp tẹt tiêng 2 phổng dần dú mi sương chi chuốp cạn chột nẳng xã Pi Toong, Nặm Păm. Dệt lẹo vịa dòm ngơn cốc dệt tang xài điện hảư pưng chua hươn nẳng xã Chiềng Lao, Mường Bú, Ta Bú, Nặm Giôn, Ngọc Chiến, Chiềng Ân cánh thị trấn Ít Ong, số chua hươn đảy sủ điện tiêng àn cựt đảy 99,6%. Pì 2023, số chua hươn cặt dón lông nhăng 14,1%...

Tó luông pùn “Chu chựa côn cạt xàn, piến máư, pếnh khày luông hanh, cạt kiên cánh mả pe mẳn nà”, Đại hội cọ thồng lông luông pùn chóng hanh họt pì 2029: luông thù ngân sách hươn mương cựt đảy 708 tỷ mằn; số chua hươn cặt dón té 3-4% mỏi pì; cài 96,5% dần mương sự bảo hiểm y tế. Chóng hanh xỏn xiếp lẹo bón dú máư, báu vạy mi ók vịa nhại pày pai ma dú lạ lôm báu men toi pằn phổng; chóng hanh chự mẳn cài 90% bản, tiểu khu; 80% xã, thị trấn cựt đảy luông pùn “4 báu” ma tang quân dàng; tẳng tánh 2 bản bản na máư, chu chua hươn pọm đảy sủ điện...

Pưng đại biểu xồm chàư hảư mú đại biểu chôm hặp Đại hội cấp nừa.

Đại hội cọ dông mư xồm chàư hảư 16 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết chôm hặp Đại hội đại biểu chựa nọi côn tỉnh Sơn La tưa thứ IV, pì 2024. 

Mú đại biểu đảy bau mưa chôm hặp đại hội cấp nừa ók nả Đại hội.

 

Phủ uồn pa Ban Dân tộc tỉnh chiên giao Bằng khen khòng Chủ tịch UBND tỉnh hảư tựng côn.
Phủ uồn pa huyện Mường La nhôm xỏng chỉa khen hảư tựng côn.
 Pưng đại biểu bấng le hún ảnh qua ỉn Mường La.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư