Chiên páo cặm phong chếp bát pộ bòm mịn, chương mảy ték lằng pàng sấc sừa

Mự 17 căm bườn 10, Bộ CHQS tỉnh cọ cạt kiên cắp Trung tâm cặm phong bòm, mịn hươn mương (VNMAC) khày pàng họp chiên páo cặm phong chếp bát pộ bòm mịn, chương mảy ték lằng pàng sấc sừa

Pưng đại biểu chôm hặp pàng họp 

Phủ tàng nả Trung tâm cặm phong bòm, mịn hươn mương cọ páo nang quam ma Quyết định số 504/QĐ-TTg mự 21/4/2010 khòng Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình kẻ cặm pưng khù siệt hại pộ bom, mìn lằng pàng sấc sừa dan té pì 2010 họt pì 2025 (khék huấn tển lỏ Chương trình 504). Vạu ma luông pùn chiên páo, nho sùng luông thồng hụ cặm phong chếp bát pộ bòm, mịn pì 2023.  

Chấp năm Chương trình dệt vịa khòng hươn mương ma kẻ cặm pưng khù siệt hại pộ bòm, mịn lằng pàng sấc sừa toi Quyết định số 504, Bộ CHQS tỉnh cọ cạt kiên cắp pưng cơ quan nuống pan xáo hụ pưng bón mi sương nhăng mi bòm mịn nẳng cuồng phổng, cốc kén lỏ nẳng pưng phổng tó sôn cắp phèn sấc cướp mương. Dan pì 2015 họt pì 2023, Bộ CHQS tỉnh cọ cạt kiên phá ték lang đì 14 nuối mák bòm nẳng 10 huyện, thành phố.

Toi xáo hụ, lăm le cánh nhẳn danh luông nuống pan khòng bòm mịn, chương mảy ték nhăng hê xáo đảy lằng pàng sôn sấc nẳng Việt Nam đảy Bộ CHQS tỉnh cạt kiên cắp đơn vị nuống pan chấp năm cuồng pì 2023, cọ nhẳn danh tà đìn, bón chuốp nuống pan cuồng tỉnh lỏ 1.348 ha, ngăn to 0,095% số tà đìn khòng cá tỉnh. Số bom mìn, chương mảy ték nhăng hê xáo hền cọ lài tàng, mi luông hiểm hại, đảy lài mương dệt ók.

Phủ tàng nả pưng cơ quan, đơn vị cọ tọp hôm xồ xảm ma vịa tánh ók luông pùn, uồn chị khày ók luông chiên páo cặm phong chếp bát pộ bòm mịn, chương mảy ték lằng pàng sấc sừa. Cài pưng vịa dệt nị, hôm phân nho sùng trách nhiệm khòng cá bản mương, choi dần mương kìn dú tiêng àn nẳng pưng phổng nhăng chuốp nuống pan khòng bòm mịn lằng pàng sấc sừa, tựng dan kẻ cặm siệt hại pộ bòm, mịn tẹt tiêng đơi kìn dú dần mương, mả pe dệt dượn tánh là bản mương…

Biên dịch: Bảo Toán
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư