Cài 80 păn cử tri khòng huyện Mộc Châu chôm hặp phốc phiếu ma Đề án tẳng tánh thị xã Mộc Châu

Tứn chạu mự 12/5, cài 80 păn cử tri khòng huyện Mộc Châu cọ chôm hặp phốc phiếu hôm quam ma Đề án tẳng tánh thị xã Mộc Châu cánh xỏn xiếp pưng đơn vị hành chính cấp xã khòng huyện vạy tẳng tánh pưng xã, phương sư ók thị xã Mộc Châu.

Pưng cử tri muôn hòm phốc phiếu ma Đề án tẳng tánh thị xã Mộc Châu

Men 7 chơ tứn chạu, 180 bón nẳng cuồng huyện cọ pọm phốc phiếu. Họt 10 chơ cuồng mự, tênh cá mết 15 xã, thị trấn cọ dệt lẹo nả viạ tọp hôm àu pưng quam cóp hôm khòng cử tri, cắp số cử tri xồm chaừ sùng.

Đề án tẳng tánh thị xã Mộc Châu cọ pâng saứ bón tà đìn cáu 1.072 cày số môn, cắp 148.259 côn đàng kìn dú khòng huyện Mộc Châu. Xỏm pành tà đìn khòng pưng đơn vị hành chính 15 xã, thị trấn vạy tẳng tánh 8 phương cánh 7 xã sư ók thị xã Mộc Châu.

Cử tri xã Mường Sang kiểm trà hom phiếu cón chơ chi phốc phiếu àu pưng quam ma Đề án tẳng tánh thị xã Mộc Châu.

Lang đì àu quam khòng cử tri ma tẳng tánh thị xã Mộc Châu, tỉnh Sơn La: Huộp tênh mết số cử tri nẳng cuồng huyện 81.045 côn, số cử tri chôm hặp phốc phiếu cựt đảy 100%. Cuồng nặn, số cử tri xồm chaừ 81.033 côn, to 99,99% vệt saứ số cử tri chôm hặp phốc phiếu. Lang đì àu quam khòng cử tri ma vịa pằn, huộp hôm, xỏm pành đèn đìn nối diên khòng pưng xã, thị trấn vạy tẳng tánh 8 phương, 7 xã sư ók thị xã Mộc Châu: Huộp tênh mết số cử tri tênh cá huyện mi 81.045 côn, số cử tri xồm chaừ 80.961 cuồng số 81.045 to 99,9%.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư