Vận động viên Sơn La cựt đảy lang đì pộn dỏn lan nóm cá mương môn thì pung mạk cháo nhinh

Toi nang quam té Trung tâm Tập tư cánh Thì khánh TDTT tỉnh, Đoàn VĐV Sơn La chôm hặp Giải pộn dỏn khánh pặc hanh lan nóm cá mương pì 2023 cọ cựt đảy 2 huy chương cánh cựt đảy pộn dỏn lan nóm cá mương môn thì khánh pung mạk cháo nhinh.

VĐV Cà Tố Uyên cánh Cà Thị Quyên nhẳn Huy chương căm cánh Huy chương tong té Ban Tổ chức

Giải pộn dỏn khánh pặc hanh lan nóm cá mương pì 2023 khày ók té mự 2 họt mự 12 bươn 8 nẳng Đà Nẵng. Đoàn VĐV Sơn La chôm hặp Giải hôm mi: huấn luyện viên 1 cánh 3 vận động viên. Đốp muộn Giải, VĐV Cà Tố Uyên cọ pộn dỏn cựt đảy Huy chương căm cánh cựt đảy pộn dỏn lan nóm cá mương môn khánh pung mạk cháo nhinh cắp lang đì pung pày lắc cựt đảy 48,2 thứa, đảy cồng nhẳn lỏ côn nhinh nóm hanh sưa cuồng tênh cá mương.VĐV Cà Thị Quyên cựt đảy Huy chương tong môn pung mạk cháo nhinh cắp lang đì pung pày lắc cựt đảy 39,36 thứak. Sơn La xếp tàng thứ 20 cá đoàn.

Giải thì khánh pì nỵ chôm hặp mi chi áo họt 400 VĐV dú té 51 đơn vị tênh cá mương, mi 26 ngon haử phủ trai, 26 ngon haử phủ nhinh cánh 2 ngon xứp tứm pặc hanh. Ị lỏ giải thì khánh đảy khày ók hạng pì vạy nhẳn danh nả vịa tập tư bók xòn VĐV lan nóm thi pặc hanh nẳng chu địa phương, ngành. Tang xòng, lựa àu vận động viên pộn dỏn, tứm ten saứ đội tuyển nóm cá mương chôm hặp pưng giải khánh thì cựt đảy lang đì sùng khòng tênh phén đìn.

Trần Huy
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư