Sơn La cựt đảy 5 Huy chương căm Giải cầu lông, bóng pan chua hươn cá mương

Té mự 5 -10/8, nẳng thanh phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Qua ỉn tỉnh Lâm Đồng cọ cạt kiên cắp Cục Thể dục thể thao, Bộ Vằn hóa, Thể thào cánh Qua ỉn, khày ók Giải cầu lông, bóng pan chua hươn tênh cá mương pì 2023.

Đồi ải cánh lụk trai khòng tỉnh Sơn  La cựt đảy Huy chương căm. 

Giải pì nỵ, chôm hặp mi cài 500 vận động viền ma té 34 tỉnh, thanh phố cánh pưng câu lạc bộ tênh cá mương, khánh thi toi luông pằn bảng thì toi vong.

Đồi ải cánh lụk nhinh khòng tỉnh Sơn La cựt đảy Huy chương căm. 

Chôm hặp Giải, đoàn Sơn La mi 8 vận động viền khòng 3 chua hươn, cuồng nặn, chua  hươn nưng mi 4 côn pọm chôm hặp chu thi. Pưng vận động viền khánh thì nẳng 5 ngon, hôm mi: Đồi ải cánh lụk nhinh, đồi êm cánh lụk nhinh, đồi ải cánh lụk trai, cánh đồi phùa mia. Lằng 6 mự khánh thì, đoàn Sơn La cọ cựt đảy 5 Huy chương căm nẳng 5 ngon đăng ký khánh thì, cựt đảy cài luông pùn tánh ók.

Ban Tổ chức nhôm xỏng giải  haử đồi phùa mia.

Ị lỏ giải thể thao ngươn lang, cọm pày xú pàng niếu chưa “Tênh lài dần mương tập tư pặc hanh toi ven xanh Pú Hô” dan pì 2021 - 2030, pộp dan chôm mâng bốn sường 78 pì Cách mạng Bườn pét cánh Chiềng xuấn tánh 2/9. Tang xòng, nhọng nho vịa tập tư thể dục thể thao, nho sùng pặc hanh khòng pưng thành viên cuồng chua hươn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư