Pàng hội bók bàn huyện Vân Hồ pì 2024: Phọn nương lài luông khánh thì thể thao

Dú cuồng chương trình pàng hội bók bàn huyện Vân Hồ pì 2024, mự 16/3 cọ khày ók lài luông ỉn muôn khánh thì thể thao phọn nương, niếu chưa đảy lài dần mương cánh khék pày tay ma bấng le, chôm chiều.

Chu khánh thì bóng chiên mư trai nẳng mự hội

Pì nị, huyện Vân Hồ tổ chức khánh thì thể thao môn bóng chiên mư trai cánh pưng môn thể thao chiên lang hôm mi: Tọt con, bén nả, tếch xók, lạ bài, tó cáy. Cài 400 vận động viên dú 14 xã cuồng huyện chôm hặp. Cuồng nặn, bóng chiên mư khánh thi 2 luông; bén nả 2 luông thì khánh nhinh, chai; tếch xók 7 luông thì cá nhinh trai toi luông nắc cân lák cằn; lạk bài nhinh, trai.

Ngon thì bén nả
Ngon thì tếch xók nhinh

Toi nhặn danh khòng Ban Tổ chức, pưng đội thi cọ khặn khang thí may té vịa lựa VĐV cánh chóng hanh tập tư cón mự khánh thì. Mú VĐV chôm thì tó luông pùn cạt xàn, xư mình, pùa ma hảư côn bấng le lài khù muôn luông hòm.

Ngon thì tọt con

Cài vịa khánh thì thể thao nẳng mự hội, cọ hôm phân tủm pua luông ỉn muôn thể thao mả pe, pếnh khày pưng khong ỉn thể thao chựa nọi côn cánh niếu chưa dần mương chóng hanh tập tư thể thao, nho sùng pặc hanh.

Ưởi nọng chựa côn tay thi tọt con
Lướm lài côn ma bấng le chôm chiều pưng ngon thì khánh thể thao
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư