Mả pe chủm mú giỏi chang thể thao

Đảy đù lỏ ằn pâng choi mú vận động viên thể thao Sơn La đảy chôm hặp khánh thi chuyên nghiệp, pưng đội tuyển nóm nẳng Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh lâng đảy pồng chàư bók xòn cánh tập tư đì chăn. Lài vận động viên cọ cựt đảy lang đì sùng, àu lang đì cắp khù hung nả ma tà ma hảư tỉnh chơ chôm hặp pưng giải khánh thi nháư.

Vận động viên (VĐV) thể thao lang đì sùng đảy bók xòn nhương chạu nhương mả pe đảy lang đì. Pưa xương nặn, pưng huấn luyện viên nẳng Trung tâm cọ lâng xáo hà, cạt kiên cắp pưng trường ép, địa phương vạy lựa học sinh mi luông giỏi chang thể thao àu ma bók xòn chuyên nghiệp.

Mú VĐV Taekwondo nẳng Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh tập tư.

Ông Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh, hảư hụ: Xum khỏi lựa VĐV pâng sáư lang đì khánh thì pưng giải quần chúng khòng địa phương hư va lựa nẳng pưng hươn trương ngày té hùa pì ép. Luông pùn lỏ pưng nọng mi luông giỏi chang thể tháo, pưng VĐV đội tuyển nóm nẳng Trung tâm lâng đảy tuyển té 8 pì hư va té 11 họt 13 pì.

Mặc ỉn quần vợt té chơ 8 pì, nọng Quàng Thị Yến Nhi, phường Chiềng Sinh, Thành phố cọ đảy lựa ma tập tư nẳng đội tuyển nóm khòng Trung tâm. Cài tập tư, Nhi cọ cựt đảy giải sùng pùn tuổi 14 nẳng Giải quần vợt thanh thiếu niên tênh cá mương - Cup Hanaka 2022. Nhăng nọng Trần Thị Anh Thơ, xã Chiềng Khương, Sông Mã đảy huấn luyện viên Taekwondo hụ hền, động viên chua hươn àu ma Trung tâm vạy bók xòn té bườn 1/2023. Đảy tập tư, Thơ cọ cựt đảy huy chương căm nẳng Giải khánh thì Taekwondo pùn tuổi nóm tênh cá mương - CJ 2023.

Khay nị, Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh đang lăm đù, bók xòn pưng VĐV toi 3 luông giỏi chang, đội nóm cánh đội khòng tỉnh. Cuồng nặn, pưng đội nóm cọ lài xưa hôm mi 95 VĐV. Pưng VĐV đảy lựa té cơ sở, àu ma Trung tâm bók xòn toi dan vạy nhặn danh luông chang ỉn thể tháo toi luông pùn tưng bai ỉn. Té nặn tập tư toi luông pùn chảnh thí, tọp hôm nẳng 11 môn mi luông hanh: Taekwondo, Pencaksilat, Muay, Kick Boxing, Boxing, quần vợt, bóng tọt tìn nhinh, len văn, khí xè quàng, nho đếch tạ.

Ai Trần Huy, Trưởng phòng Thể thao lang đì sùng, Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh, hảư hụ: Mú VĐV nẳng Trung tâm chấp năm chế độ tập tư 7 mự cuồng tuận đảy luông chị bók khòng mú huấn luyện viên. Pưng đội nóm lỏ chủm mú xứp năm tàm ngươn mú VĐV lang đì sùng, chôm hặp pưng giải khánh thì nháư, té nặn nho khửn VĐV cấp I hươn mương, vạy àu khảu đội tuyển tỉnh hư va chôm hặp đội tuyển khánh thì khòng hươn mương.

Pưng pì cài ma, pưng đội tuyển nóm nẳng Trung tâm cọ tập tư bók xòn lài côn giỏi chang thể thao hảư tỉnh cánh hươn mương. Pì 2022, Sơn La mi 50 VĐV giỏi châng cấp hươn mương,15 kiện tướng, 35 cấp I (cuồng nặn cựt đảy 3 huy chương căm Sea Games 31; huy chương căm nưng, huy chương ngơn nưng giải Pencak Silat tênh phén đìn mương lum; huy chương căm nưng giải khánh thì châu Á....). Pộn dỏn pưng VĐV lài tưa àu lang đì cắp khù hung nả ma tà ma hảư tỉnh nẳng pưng giải khánh thì cấp hươn mương, cuồng phổng cắp tênh phén đìn mương lum xương: VĐV Pencaksilat Quàng Thị Thu Nghĩa, VĐV Taekwondo Bạc Thị Khiêm... 7 bườn cài ma, pưng đội tuyển nóm cọ chôm hặp 12 giải khánh thì cấp hươn mương, cựt đảy 25 huy chương căm, 13 huy chương ngơn 19 huy chương căm tong, 11 VĐV cấp I.

Ông Hồ Minh Sơn, Giám đốc Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh, hảư hụ tứm: Đối cắp đội tuyển nóm, phân lài mú VĐV nhăng nọi tuổi xương nặn Trung tâm lâng đảy nhặn pào chế độ lăm đù, dinh dưỡng, xỏn xếp dan ép văn hóa cánh tập tư chọp xồm vạy pưng nọng mả pe chu dương. Chăm va cốc ngươn sính khòng nhăng đút thiếu hák va pưng huấn luyện viên cánh VĐV lâng chóng hanh kẻ cặm dạ cha vạy tập tư, chôm hặp khánh thi cựt đảy lang đì sùng nẳng pưng giải khánh thi quan trọng, tạ ằn pâng vạy pưng nọng mi khù ngai đì vạy mả pe luông giỏi chang khòng chảu.  

Pưng lang đì đội tuyển nóm khòng tỉnh cựt đảy lỏ luông hanh quan trọng vạy huấn luyện viên cánh vận động viên khòng Trung tâm tập tư cánh khánh thi TDTT tỉnh sứp tàm tập tư, chóng hanh nho sùng lang đì cuồng dan chi họt vạy sứp năm bảng căm lang đì khòng thể thao Sơn La cuồng pưng pì sứp pày.

Thanh Đào
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư