Khày 14 giải thể thao dòm hảư dần mương cấp tỉnh

Cuồng pì 2023, ngành Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cọ cạt kiên khày 14 giải thể thao dòm hảư dần mương cấp tỉnh, niếu chưa 160 mú côn mặc ỉn thể thao khòng pưng ban, ngành, địa phương, pưng trương ép cuồng tỉnh, cài 2.400 vận động viên chôm hặp, thì khánh nẳng pưng mồn sương: quần vợt, khánh len, khánh tặp võ, bóng chiên mư...

Thì khánh tếch xók nẳng Giải lạk bài, tếch xók, bén nả dòm hảư học sinh tỉnh Sơn La pì 2023.

Cuồng pì, cọ hảư 8 đoàn chôm hặp giải thì khánh thể thao cuồng phổng cánh tênh cá mương nẳng pưng môn: Tếch xók, bén nả, lạk bài, bóng pan; lang đì, cựt đảy 19 huy chương căm, 19 huy chương ngơn cánh 21 huy chương tong./. 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư