Giải loi nặm nẳng pưng pùn tuổi tỉnh Sơn La 2024

Mự 7/8, Sở Văn hóa, Thể thao cánh Du lịch cạt kiên cắp Sở Lao động Thương binh cánh Xã hội, Sở Giáo dục cánh Đào tạp khày ók Giải loi nẳng pưng pùn tuổi tỉnh Sơn La pì 2024.

Pưng vận động viên chôm thì luông pùn 25 thướk trai té 12 họt 13 pì

Chôm hặp giải mi 107 vận động viền ma té pưng huyện, thanh phố: Yên Châu, Sông Mã, Quỳnh Nhai, Phù Yên cánh thành phố Sơn La. Pưng vận động viên chôm thì nẳng pưng luông pùn xương: 25 thướk nhinh 11 pì; 25 thướk trai 11 pì; 25 thướk nhinh té 12 họt 13 pì; 25 thướk trai té 12 họt 13 pì; 50 thướk nhinh té 14 họt 15 pì; 50 thướk trai té 14 họt 15 pì; 50 thướk nhinh té 16 họt 17 pì; 100 thướk trai té 16 họt 17 pì; 100 thướk nhinh té 18 pì táo khửn; 100 thướk trai té 18 pì táo khửn; khánh thì nhinh 4 cộp 15 thướk nhóm 11 họt 13 pì; khánh thì trai 4 cộp 25 thướk 11 họt 13 pì; khánh thì nhinh 4 cộp 25 thướk 14 họt 18 pì táo khửn; khánh thì trai 4 cộp 25 thướk 14 họt 18 pì táo khửn.

 Pưng vận động viền khánh thì luông pùn họi thướk trai 18 pì táo khửn.

Giải loi nặm đảy khày ók hạng pì vạy púc chuân há phong tập tư khánh thì loi nặm, nho sùng pặc hanh, cặm phong tốc chồm nặm hảư học sinh. Nho sùng luông hanh, hùa chàư trách nhiệm khòng chu cấp, ngành cánh bản khuống cuồng nả vịa cặm phong tốc chồm nặm hảư làn nọi. Đốp muộn giải Ban tổ chức cọ nhôm xỏng 14 bộ huy chương căm, ngơn, tong hảư pưng vận động viền cựt đảy giải nẳng pưng luông pùn.

Ban tổ chức nhôm xỏng giải hảư pưng vận động viên cựt đảy giải luông pùn 25 thướk trai té 14 họt 15 pì.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư