Giải len chôm mơng Bườn công nhân cánh Bườn niếu chưa, chiên páo BHXH tênh lài dân mương

Tứn chạu mự 11/5, nẳng Quảng trương Tây Bắc, thanh phố Sơn La, Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh cọ khày ók giải len chôm mơng Bườn công nhân cánh Bườn niếu chưa, chiên páo bảo hiểm xã hội tênh lài dần mương.

Chôm hặp giải len mi chi áo 80 vận động viền, lỏ đoàn viên khòng Công đoàn cơ sở Bảo hiểm xã hội tỉnh, chôm hặp khánh len luông pùn nhinh trai cắp dan tang dao 4 cày số, len ỏm Quảng trương Tây Bắc. Pưng vận động viền cận chấp năm lẹo luông pùn khánh thì cuồng dan chơ lài sưa lỏ 45 phút té chơ tẳng cốc len họt bón đảy tắt pùn. Cài dan tắt pùn, đảy nhẳn danh lỏ báu nhẳn pào luông pùn.

 Vận động viên trai tẳng cốc len
Vận động nhinh tẳng cốc len

Tó luông khặn khang thí may cánh đảy tập tư hạng mự, chu vận động viên cọ dệt lẹo luông pùn chu thi, nhẳn pào dan chơ cánh tiêng àn.

Đốp muộn, Bàn tổ chức nhôm xỏng 2 giải nhất, 2 giải xòng, 2 giải 3 hảư pưng vận động viền cựt đảy giải. Nọ nặn ók, Bàn tổ chức cọ nhôm xỏng giải tổ công đoàn pộn dỏn chôm hặp há phong cánh mi lài vận động viền đăng ký chôm hặp; nhôm xỏng giải hảư vận động viền xùng tuổi xưa.

Ban tổ chức nhôm xỏng giải nhất luông pùn nhinh trai hảư pưng vận động viền.

 

Ban tổ chức nhôm xỏng giải vận động viền nhinh trai xùng tuổi xưa chôm hặp giải.

Giải len hôm phân púc chuân hùa chàư, tạk luông pua nua muôn mụa hảư đoàn viên, hôm phân púc chuân há phong “Chu chựa côn tập tư pặc hanh toi ven sanh khòng pú Hô quý panh”, nho sùng pặc hanh vạy chấp năm pưng luông pùn nả vịa đảy giào.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư