Tỉnh Sơn La: Thủy điện nọi nộp ngơn ngân sách cài 460 tỷ mằn

.

Hươn máy thủy điện Bó Sinh nẳng xã Bó Sinh, huyện Sông Mã, đàng đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh.

Họt khạy, tênh cá tỉnh mi 71 công trình hươn máy thủy điện nọi cọ đảy cấp luông pùn tẳng tánh, chỉa chứng nhẳn dòm ngơn cốc tẳng tánh cắp huộp số công suất 870,65 MW, hôm mi: 57 công trình dệt lẹo cắp huộp số công suất 670,05 MW, 4 công trình đàng chấp năm tẳng tánh cắp huộp số công suất 98 MW, 10 công trình đàng khặn khang tẳng tánh cắp huộp số công suất 102,6 MW, 5 dự án đàng đảy tỉnh lăm le quyết định luông pùn tẳng tánh cắp huộp số công suất 36,5 MW. Vịa tẳng tánh mả pe thủy điện chọp cánh nọi cọ hôm phân saứ vịa mả pe xành điện hươn mương, nhẳn pao tiêng àn điện hươn mương, nhẳn pao lang áo mả pe dệt dượn – Tánh là bản mương khòng tỉnh. Pì 2023, pưng thủy điện nọi nộp ngơn ngân sách haử tỉnh cài 460 tỷ mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư