Thù sự cài 245.000 tấn ỏi lăm

Mua ỏi pì 2023 - 2024, Công ty hôm ngơn cốc nặm ỏi Sơn La mi 9.144 ha tà đìn hay ỏi.

Po hay me na xã Chiềng Pằn, huyện Yên Châu tắt thù ỏi lăm.

Ngày té hùa mua ỏi, Công ty cọ xỏn hôm chiên páo pưng luông pùn kỹ thuật, àu pưng chựa ỏi ké văn sương ROC22, ROC27 cánh KK3 haử dần mương púk maứ cánh púk lau, chiên páo ma chính sách choi dừa dệt dượn, choi dừa côn púk cò ỏi nhăng pọ dạk cha cánh nho ca ngơn thù sự khửn cài 1.000 mằn mỏi cần. Tang xòng, dòm ngơn hạng 10 tỷ mằn vạy sảng pành, nho cấp pưng tàng máy vạy chuông hong nả vịa cánh kẻ cặm nặm uối hại, nhẳn pao công suất 5.000 tấn mỏi mự. Họt khạy, Công ty cọ thù sự cài 245.000 tấn cò ỏi lăm haử dần mương, cựt đảy chi áo 45% ỏi lăm.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư