Tắt củ pưng tàng phắc hòm cựt đảy cài 55.000 tấn

Vạy cựt tóp đảy lang áo sủ dống phắc hòm khòng chợ lạt, pưng chua hươn po hay me na nẳng tỉnh Sơn La cọ pếnh khày đảy luông hanh khòng nặm đìn vạy khày quảng tà đìn púk bồng.

Po hay me na xã Chiềng Xôm, Thành phố đàng tắt củ phắc hòm.

Lưn xưa lỏ tựng dan nhại té luông púk phắc nọi kẹp ma púk khày quảng, tẳng tánh hươn xa, chuông bao nặm sương phồn dui, bao năm dát pớp. Pọm nặn, mi xan địa phương nhăng nhọng nho, choi dừa pưng doanh nghiệp, hợp tác xã cánh pưng chua hươn chấp năm dệt dượn tứm toi mua, púk phắc toi luông pùn VietGAP, cạt kiên vạy khài chương khòng ók chợt lạt toi luông dệt phắc hòm tiêng àn, lang đì. Cuồng quý I, cá tỉnh cọ púk bồng đảy chi áo họt 5.120 ha phắc hòm lài tàng, lưn chi áo họt 5,4% vẹt saứ khóp nham nị pì cài, tắt củ đảy 55.230 tấn, lưn cài 6,3% vẹt saứ khóp nham nị pì cài.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư