Tánh tăm phổng púk cà phê lang đì sùng

Khay nị, xã Mường Chanh, huyện Mai Sơn mi 437 ha cà phê, cuồng nặn 400 ha hảư pít mák, Pì 2023 cá xã Mường Chanh pít củ đảy 4.800 tấn cà phê.

Cán bộ xã Mường Chanh uồn chị hảư dần mương kiểm tra bổng manh tốc hại cò cà phê.

Hựt họt tánh tăm phổng púk cà phê lang đì sùng, xã cọ niếu chưa dần mương sủ lang đì khoa học kỹ thuật cuồng vịa púk, khỏi đù cà phê, sủ khún dà hữu cơ piến khún dà vô cơ; cạt kiên cắp Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, pưng doanh nghiệp, HTX chế biến cà phê chiên cái khoa học kỹ thuật xảng xồm, tom nga cà phê máư hảư po me me púk cà phê.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư