Tánh ók 25 doanh nghiệp, đơn vị máư

Cuồng dan cài ma, tỉnh Sơn La cọ tánh pùn cánh chấp năm lài luông pùn chính sách vạy choi dừa, piến maứ vịa dòm ngơn cốc sáư nả vịa cạ khài, piến maứ chỉa lai hành chính, tạ khù ngai đì vay niếu chưa pưng doanh nghiệp dòm ngơn cốc khảu cuồng phổng.

Công ty TNHH che Thu Đan, huyện Thuận Châu, kẻ khày vịa dệt haử lài côn dệt vịa nẳng địa phương.

Cuồng bườn 10, cá tỉnh cọ tánh ók maứ 25 doanh nghiệp, đơn vị, nho số doanh nghiệp, đơn vị tênh cá tỉnh khửn 3.425 doanh nghiệp, huộp số ngơn cốc đăng ký 53.764 tỷ mằn. Pưng doanh nghiệp phân lài dệt nả vịa: Công nghiệp, qua ỉn, tẳng tánh, dệt dượn hay na, púk pá, tảnh liệng, túc pắt pưng tồ cuồng nặm... hôm phân nhaứ luồng saứ vịa thù ngơn ngân sách cánh kẻ khày vịa dệt haử côn dệt vịa nẳng pưng địa phương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư