Tẳng cốc àu mák mặn hạu Sơn La khửn xe bìn khòng Vietnam Arilines

Té mự 8 họt mự 16/6, mák mặn hạu Sơn La sứp tàm đảy UBND tỉnh Sơn La cạt kiên cắp Công ty hôm ngơn cốc chương kìn nẳng xe bìn Nội Bài khảu pưng chu xe bìn nẳng cuồng mương cánh pày mương nọ khòng Vietnam Airlines chuông hong hảư khék hang.

Cón nặn, mự 5/6, nẳng xã Phiêng Quai, huyện Yên Châu, tấn nưng "Mák mặn hạu Sơn La" lang đì xùng cọ đảy thành viên Hợp tác xã Kiên Cường pít củ, lựa đì chăn toi luông pùn khòng pưng đơn vị thu xự vạy khài pày Hà Nội khặn khang đảy àu khảu chuông hong cuồng pưng pựa kìn khòng Vietnam Airlines.

Trung tâm Mả pe dòm ngơn cốc, Cạ khài cánh Qua ỉn tỉnh pọm cắp HTX Kiên Cường lăm le vịa hắp hó mák mặn hạu.

Nẳng Công ty hôm ngơn cốc chương kìn nẳng xe bìn Nội Bài, "Mák mặn hạu Sơn La" cọ đảy che nặm vạy xuối pẹk, lựa chọn tựng nuối mák nhẳn pào lang đì vạy àu khửn chuông hong nẳng xe bìn. Vịa "Mák mặn hạu Sơn La" sứp tàm đảy àu khảu chuông hong cuồng pưng pựa kìn nẳng xe bìn nẳng cuồng mương cánh pày mương nọ khòng Vietnam Airline, lỏ lang đì cuồng vịa cạt kiên chu dương dan pì 2024 - 2028 khòng tỉnh Sơn La cánh Vietnam Airlines ký chào hẹn mưa bườn 3/2024.

Tẳng cốc àu "Mák mặn hạu Sơn La" khửn chuông hong nẳng xe bìn Vietnam Airlines.

"Mák mặn hạu Sơn La" đảy àu khửn chuông hong nẳng xe bìn Vietnam Airlines chu nị mi 3 tàng hôm mi: Mák mặn chuông hong nẳng hỏng VIP, pưng hỏng C; nặm íp àu té mák mặn hạu; khảu pảnh mousse mák mặn. 

Nhẳn danh lang đì "Mák mặn hạu Sơn La" cón chơ àu khảu chuông hong khék nẳng xe bìn.

"Mák mặn hạu Sơn La" đảy púk toi luông pùn VietGAP, hữu cơ, nhẳn pào pưng luông pùn vạy khài pày mương nọ. Mưa chọm cài ma, "Mák mặn hạu Sơn La" cọ đảy khài pày chợ lạt pưng mương Mỹ, Đức, Pháp. Ị lỏ ằn pâng vạy tỉnh Sơn La cáo ảng, nho xùng chư xiềng, tủm pua vịa khài chương cánh nho xùng lang đì "Mák mặn hạu Sơn La" vạu riêng, pưng tàng chương hay khòng na khòng Sơn La vạu chung./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư