Sơn La chôm hặp Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023

Cuồng 5 mự (té mự 30 căm bườn 11 họt mự 4 căm bườn 12), tại thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, cọ khày ók Hội chợ Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023, tó luông pùn “Cạt kiên mả pe”. Ị lỏ vịa dệt cuồng Chương trình cấp hươn mương ma cáo ảng cạ khài pì 2023.

Khày pàng Hội chợ cạ khài, qua ỉn Việt – Trung tưa thứ 15 pì 2023.

Hội chợ mi cài 400 hỏng pải chương, cuồng nặn, cài 300 hỏng pải chương khòng pưng doanh nghiệp Việt Nam khòng 37 tỉnh, thành phố cuồng cá mương; 108 hỏng pải chương khòng pưng doanh nghiệp khòng 20 tỉnh, thành phố khòng Trung Quốc. Hội chợ pải cáo ảng cài 2.000 tàng chương, chương khòng lài tàng là dong, chảnh cốc cò bón dệt ók, pưng tàng chương OCOP tỉnh Quảng Ninh cánh cá mương; pưng tang chương hay xuần, pà củng, chương khòng mi sương pộn dỏn vạy khài pày mương nọk khòng Việt Nam cánh Trung Quốc…Nọk nặn ók, nhăng mi pưng hỏng pải cáo ảng ma luông hanh cánh pưng tàng chương chuông hong qua ỉn khòng Việt Nam cánh Trung Quốc, lưn sưa lỏ qua ỉn tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) cánh tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Chôm hặp Hội chợ, hỏng pải chương khòng tỉnh Sơn La mi pưng pặp sừ cáo ảng ma qua ỉn, hôm mi: Bản đồ qua ỉn Sơn La tourist map; bản đồ uồn chị qua ỉn nẳng phổng qua ỉn cá mương Mộc Châu; pàng hội pộn dỏn khòng Mộc Châu - Vân Hồ; pặp sừ uồn chị qua ỉn Mường La, qua ỉn Tà Xùa; pặp sừ cáo ảng ma pưng tàng chương khòng pưng đơn vị cạ khài, dịch vụ cánh qua ỉn. Tang xòng, pải cáo ảng thồng phải, khăn piêu cánh pưng chương OCOP, chương hay xuần pộn dỏn khòng tỉnh, sương nhứa giảng, cống sượng, chẳm chéo, mák nuối hang khồ, hòm kíp hùa điều, nặm tà tiến, cà phê, khảu séng cù, lảu…,niếu chưa đảy lướm lài khék qua ỉn, doanh nghiệp qua ỉn cuồng mương cánh mương nọk ma bấng le, lựa sự.

Khék qua ỉn ma bấng le, xáo hụ, lựa sự pưng tàng chương đảy pải cáo ảng khòng tỉnh Sơn La nẳng Hội chợ.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư