Số ngơn cốc hảư củ khòng pưng tổ chức tín dụng cựt đảy 43 păn 500 tỷ mằn

Té hùa pì họt khạy, Ngân hàng hươn mương chi nhánh tỉnh cọ tọp hôm dệt đì nả vịa quản lý hươn mương ma vịa dệt khòng ngân hàng; tủm pua thanh tra, kiểm tra vịa chấp năm pưng tắt pùn ma tà mả hảư củ ngơn khòng pưng tổ chức tín dụng nẳng cuồng phổng, nhẳn pào tiêng àn vịa dệt khòng pưng tổ chức tín dụng. cuồng 9 bườn cài ma, vịa hảư củ ngơn cốc cuồng tỉnh cọ tẹt tiêng, báu phít thứk cuồng vịa thù ngơn phí cánh tà mả.

Phiên giao dịch nẳng Agribank Quỳnh Nhai.

Tà mả chơ phák ngơn phảy dòm cánh hảư củ ngơn pằn pâng pày dón lệch nọi vẹt sáư lả pì 2022. Họt mự 30 căm bườn 9, niếu chưa đảy dáo 32 păn tỷ mằn ngơn cốc, lưn 6,55%; số ngơn cốc hảư củ cựt đảy 43 păn 500 tỷ mằn, dón 2,42% vẹt sáư dan mự 31/12/2022.

Biên dịch: Bảo Toán
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư