Púk cánh dệt chè Phổng Lái toi luông pùn VietGap

Xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu đang mi 650 ha tà đìn púk che, sản lượng  cựt đảy 7.800 tấn mỏi pì. Hạng pì, xã cọ chiên páo, chị bók dân mương púk cánh khỏi đù cò che toi luông pùn VietGap, hữu cơ.

Công nhân Công ty TNHH Trà Thu Đan đang dệt che.  

Tang xòng, cạt kiên cắp pưng cơ quan nuống pan dệt lẹo chỉa lai vạy đề nghị công nhẳn “Phổng púk che xủ công nghệ xùng Phổng Lái” hảư pưng doanh nghiệp, HTX mi lang áo. Té hùa pì họt khạy, po hay me na nẳng cuồng xã cọ pít củ đảy chi áo họt 60.000 tấn nhọt che, cuồng nặn, Công ty TNHH Trà Thu Đan, HTX dệt dượn, cạ khài cánh dệt dịch vụ Bình Thuận cọ dệt đảy 1.000 tấn che khồ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư