Phù Yên “nhại chiên số khài, cáo ảng” khảu hữu cơ

Pì 2024, huyện Phù Yên cọ chấp năm đảy lang đì vịa chắp mã Qrcode, luông pùn điện tử EGAP hảư khảu na nẳng 50 chua hươn, cắp 8,22 ha, khòng 128 tông na cuồng bón dệt sanh “Na hươn chảu”.

Chấp năm vịa chắp mã Qrcode, luông pùn điện tử EGAP nẳng na.

Mỏi haư na khòng pưng chua hươn pọm mi mã QR nưng; xủ điện điện thoại đắc ngon chắp mã, côn xủ dống mi xương hụ chảnh bón dệt dượn, chảu na, pưng tàng khún dà đảy xủ, dan dà khún, mự kiếu nhăm. Khù pộn dỏn khòng ứng dụng chắp mã Qrcode, luông pùn điện tử EGAP lỏ tẻm biền nả vịa mi hún ảnh, văn, ngai đì, piến pưng tàng chỉa lai; nang quam nả vịa đảy hòm tọn cài máy tính; hảư phép xủ mã GS1 báu cọ mã khừn ngơn hảư siêu thị cánh pưng bón khài khảu.

Toi nhẳn danh khòng UBND huyện, mua na hùa pì 2024, pưa mi ứng dụng chắp mã Qrcode, luông pùn điện tử EGAP, dệt dượn khảu na hữu cơ, tàng chương khảu Phù Yên cọ nho xùng ca con té 5 họt 7 păn mằn mỏi cân vẹt xáư vịa púk xăm đằm khảu toi luông cáu. Vịa “ nhại chiên số” cáo ảng khài khảu hữu cơ cọ hôm phân nho sùng luông hanh chanh chinh khòng tàng chương nẳng chợ lạt.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư