Pàng họp xồ xảm ngắm pùn chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường

Mự 2/11, Trung tâm Dịch vụ dệt dượn hay na huyện Sông Mã cọ cạt kiên cắp Sở Khoa học cánh Công nghệ khày ók chu xồ xảm ngắm pùn chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường nẳng xã Nặm Măn (Mã số: ĐTCN.03/20). Chôm hặp chu xồ xảm mi uồn pa Sở Nông nghiệp cánh mả pe bản na, Sở Khoa học cánh Công nghệ, uồn pa UBND huyện; Trương Đại học Tây Bắc cánh dân mương bản Huổi Chả, xã Nặm Măn.

 Pàng họp xồ xảm Khoa học ngắm pùn vịa chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường nẳng xã Nặm Măn.  

Đề tài cọ đảy lăm le, chấp năm nẳng bản Huổi Chả, xã Nặm Măn, dan chấp năm té bườn 9/2020 họt bườn 12/2023, nẳng tà đìn cài ha nưng; ngơn cốc đảy dòm té ngân sách sự nghiệp khoa học tỉnh. Cuồng vịa chiên páo chấp năm, nhóm đề tài cọ pày lăm le, biền mài pưng tồ số, nhẳn danh lang đì cánh tánh ók pưng luông pùn vạy nhẳn danh lang đì chựa khảu tàn lường nẳng pưng xã. Lựa, nhẳn danh cánh dệt ók pưng mịt khảu chựa nẳng tông na dệt sanh cánh san vịa dệt vạy tánh ók luông pùn kỹ thuật púk đằm chựa khảu tàn lường.

Bón dệt sanh ngắm pùn ma chự hiềm cánh mả pe chựa khảu tàn lường.

Lang đì mưa khọe cọ hảư hền, chựa khảu tàn lường cọ mả pe lang đì, pẹk lài nó tọp hôm, cò hằn cánh chỏng đảy bổng nhăn, dón đảy ngơn cốc. Năng suất 5 tấn 6 tạ mỏi ha, nhẳn pào cựt đảy lang đì xùng.

Đề tài cọ đảy Trung tâm Khảo bấng pưng tàng chựa cò púk bồng hươn mương tổ chức khảo bấng cánh nhẳn danh chứng nhẳn 20 tàng, kiếu nhăm đảy 4 tạ khảu cák cánh vạy dệt khảu púk. Danh tính lằng chơ đốp muộn đề tài, chi giao hẳư huyện tấn khảu púk nưng chựa khảu tàn lường lang đì xùng vạy àu khảu púk đằm./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư