Nho sùng luông hụ xiêng nhại chiên số chôm hặp hỏng khài chương điện tử hảư po hay me na

Mự 1/11, Hội Nông dân tỉnh cạt kiên cắp VNPT Sơn La, Bưu điện tỉnh Sơn La khày pàng họp tập tư luông chặp vịa nhại chiên số hảư po hay me na dệt dượn, cạ khài giỏi chôm hặp hỏng khài chương điện tử

 Mú đại biểu chôm hặp pàng họp tập tư

Chôm hặp tập tư, 132 học viền lỏ cán bộ, hội viền, tàng nả san HTX nẳng cuồng tỉnh cọ đảy chiên páo viền khòng VNPT Sơn La cánh Bưu điện tỉnh vạu ma nhại chiên số, ý nghịa, luông hanh, khù quàn trọng, cận ha khòng nhại chiên số cuồng pưng cờ quan hươn mương, pưng tổ chức, doành nghiệp, HTX cánh dần mương; pưng luông pùn chính sách khòng Đảng, hươn mương ma nhại chiên số; khù lợi đì khòng nhại chiên số đối cắp vịa dệt dượn khòng hươn mương cánh dần mương; uồn chị đằng ký khày tài khoản vạy àu tàng chương hay xuần khửn khài nẳng hỏng khài chương điện tử. Mú học viền chôm hặp tập tư nhăng đảy cán bộ, nhân viền BIDV Sơn La uồn chị khày tài khoản, đăng ký tài khoản khừn ngơn cài mạng chuông hong vịa cạ khài nẳng hỏng khài chương điện tử.

Nhân viên Bưu điện tỉnh uồn chị mú học viền đăng ký tài khoản nẳng hỏng khài chương điện tử.

Cài pàng họp, hôm phân púc chuân vịa khài chương nẳng hỏng khài chương điện tử cuồng doành nghiệp, HTX cánh pưng chua hươn dệt dượn, cạ khài dịch vị cuồng vịa dệt dượn hay na. Choi dừa khài chương hay xuần khòng tỉnh; àu tàng chương khòng pưng chua hươn dệt dượn hay na, chua hươn cạ khài, HTX, tổ hợp tác khửn khài nẳng hỏng khài chương điện tử postmart.vn vạy cạt kiên, cáo ảng, khài chương hay xuần khòng Sơn La họt pưng địa phương cuồng mương cánh khài pày mương nọ…

Cán bộ nhân viền BIDV Sơn La cánh Bưu điện tỉnh uồn chị học viền xủ ứng dụng cánh khày tài khoản.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư