Mương Leo chự mẳn chi áo họt 60 ha mák ít lao

Xã Mương Leo, huyện Sốp Cộp đang mi chi áo họt 60 ha mák ít lao, đảy púk té hùa pì 2023 họt khạy, tọp hôm nẳng pưng bản Na Chòm, Sam Quảng, Huổi Làn…

Mák ít lao xã Mương Leo pải khài nẳng bón pải chương hay khòng na nẳng Pàng hội “Khảu Hó” xã Mương Va, pì 2023./.

Cuồng nặn, 21 ha hảư pít mák, cựt đảy cài 40 tấn mák, mák ít lao cựt đảy tàng I đảy té 50 - 60%, cắp ca khài ók chợ lạt pằn pâng pày té 10-20 păn mằn/kg. UBND xã cọ cạt kiên cắp pưng đơn vị nuống pan chị bók dân mương kỹ thuật khỏi đù, cặm phong bổng nhăn, pít củ mák ít lao, nho xùng hịp thu cánh lang đì mák ít lao, vạy chuông hong hảư Trung tâm chừng dệt phắc mák nuối Doveco Sơn La.

Biên dịch: Minh Châu
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư