Mai Sơn nho sùng lang đì pưng tàng chương OCOP

Mai Sơn lỏ huyện mi lài luông hanh ma tang đìn đòn, luông họn dền vạy mả pe dệt dượn hay na sủ công nghệ sùng. Pưng pì chằm nị, huyện cọ tọp hôm mả pe pưng tàng chương OCOP, hôm phân nho sùng luông hanh chanh chinh khòng pưng tàng chương nẳng chợ lạt cánh nho sùng hịp thù hảư po hay me na.

Bón dệt sanh púk mák nà toi luông pùn VietGAP nẳng xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Pưng tàng chương OCOP pộn dỏn

Bườn 8/2018, huyện Mai Sơn cọ khày chu tống páo chư xiềng chứng nhẳn “Mák Na Mai Sơn”, ị lỏ ằn pâng cốc kén, choi hảư vịa dệt dượn, cạ khài đảy ngai đì, pảy chự cánh nho sùng lang đì chương khòng, pảy chự quyền lợi xồm đáng khòng côn dệt dượn cánh côn sủ giống. Họt khạy, huyện mi 681 ha tà đìn púk mák na; cuồng nặn, chi áo họt 335 ha đảy púk toi luông sủ công nghệ sùng, tọp hôm nẳng pưng xã: Cò Nòi, Mường Bon, Nà Bó cánh thị trấn Hát Lót, pít củ đảy dáo 5.250 tấn mák mỏi pì. Huyện đang sứp tàm chấp năm pưng chính sách choi dừa đối cắp pưng HTX ma tang ngơn cốc, khoa học kỹ thuật, lăm le lang đì chương khòng.

HTX Mé Lếch, bản Mé Lếch, xã Cò Nòi, tánh ók té bườn 4/2018, hôm mi 26 thành viên, lỏ nưng cuồng pưng HTX uồn cón cuồng púk cánh khỏi đù mák nà toi luông pùn VietGAP. Mák Na Đại Sơn” khòng HTX đảy cồng nhẳn cựt đảy luông pùn VietGAP cánh đảy côn sủ giống lựa sự. Pì 2023,  “Mák Nà Đại Sơn” khòng HTX đảy cồng nhẳn lỏ tàng chương OCOP. Hạng pì, HTX khài ók chợ lạt 150 tấn mák, thù đảy 6 tỷ 500 triệu mằn.

Ai Nguyễn Hữu Tứ, Giám đốc HTX Mé Lếch, hảư hụ: Khay nị, HTX mi 70 ha mák nà kháư, 70 ha mák nà Thái cánh 60 ha mák nà Đài, đảy púk bồng toi luông pùn VietGAP. Mák nà khòng HTX khài ók chợ lạt pọm đảy chắp tem “Mák Na Đại Sơn”, choi  HTX tạk đảy luông tin chưa, khày quảng bón khài chương cánh nho sùng hịp thù hảư thành viên. HTX đang sứp tàm uồn chị hảư pưng thành viên dệt dượn toi luông hữu cơ, sủ khoa học kỹ thuật chuông hong vịa khỏi đù, nho sùng lang đì, hảư pít củ men dan toi lang áo khòng chảu, cựt tóp đảy lang áo khòng chợ lạt.

Dần mương xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn xồ xảm kỹ thuật púk, khỏi đù cò mák nà.

Lỏ thành viên HTX Mé Lếch ngày té chơ hính đảy tánh ók, ai Lò Văn Sao, hảư hụ: Chua hươn khỏi púk 6 ha mák na, té chơ đảy cồng nhẳn lỏ tàng chương OCOP, vịa khài chương nẳng lài tỉnh, thành phố cánh pưng trung tâm thương mại cọ ngai chưa, khài đảy ca sưa cánh pùa ma hịp thù tẹt tiêng.

Nhăng nẳng xã Chiềng Chung, HTX Ara - Tay Coffee, tánh ók té bườn 3/2020, hôm mi 14 thành viên, púk 70 ha cà phê. Chôm hặp chương trình OCOP, HTX đảy pưng cơ quan chuyên môn khòng huyện, tỉnh uồn chị tánh ók luông pùn cạ khài, choi nhẳn danh, dệt sặm lẹo chỉa lai hảư chương khòng. HTX đăng ký dệt ók cà phê Natural, cà phê Honey đảy pưng cơ quan nuống pan chứng nhẳn ma lang đì, cốc cò bón dệt ók cánh tạk khù ngai đì vạy cáo ảng nẳng lài bón, tạk ók luông chanh chinh nẳng chợ lạt.

Ý Cầm Thị Mòn, Giám đốc HTX Ara - Tay coffee, hảư hụ: Vạy đăng ký, tánh ók chương OCOP, pưng thành viên HTX cọ chấp năm toi luông pùn dệt dượn, mi sổ tẻm biền dan dà khún, sủ dà pảy chự cò púk bồng. Cuồng chế biến, nhẳn pào tiêng àn căm kìn. Pì 2022, cà phê khòng HTX đảy cồng nhẳn lỏ tàng chương hay xuần pộn dỏn, chứng nhẳn tàng chương OCOP 4 đào.

Cà phê kén khòng hươn máy chế biến cà phê Sơn La đảy khài pày lài chợ lạt cuồng mương cánh mương nọk.

Nhẳn pào lang đì chương khòng OCOP

Pì 2023, huyện Mai Sơn mi 9 tàng chương chôm hặp nhẳn danh pằn tàng chương OCOP; cuồng nặn mi 2 tàng chương cựt đảy 4 đào, 7 tàng chương cựt đảy 3 đào. Pưng tàng chương đảy nhẳn danh xếp tàng nhẳn pào lang đì, mi lài tàng chương le chăn tà, phùng chư, chắp tem xáo hụ cốc cò bón dệt ók chương khòng men tắt pùn. Chôm hặp chương trình OCOP, tạk ằn pâng hảư pưng chảu dệt ók chương khòng đảy sủ chư xiềng chứng nhẳn tàng chương OCOP mi logo chắp dán nẳng phùng chư pưng tàng chương khòng chơ àu pày khài nẳng chợ lạt cuồng mương cánh mương nọk.

Sứp tàm chấp năm chương trình OCOP, pì 2024, huyện Mai Sơn mi 8 tàng chương chi đảy nhẳn danh vạy chứng nhẳn lỏ tàng chương cựt đảy 3 đào. Cuồng nặn, 3 tàng chương sư ók nhóm căm kìn chế biến; 2 tàng chương lỏ căm kìn đíp; tàng chương nưng sơ chế; tàng chương nưng lỏ cà phê.

Huyện đàng uồn chị pưng doanh nghiệp, HTX cánh tựng côn tủm pua vẹt pan pưng luông pùn chương khòng chôm hặp toi phú luông pùn OCOP. Pưng tàng chương máư hính tánh ók pâng sáư vịa sủ khoa học công nghệ, pâng sáư luông hanh cuồng phổng vạy nho sùng ca con chương khòng. Nhọng nho pưng chảu dòm ngơn cốc piến máư, sủ khoa học công nghệ chuông hong vịa dệt dượn, sơ chế, hiềm miện, chế biến chương khòng, nho sùng lang đì chương khòng, cựt tóp đảy lang áo khòng chợ lạt.

Cà phê sàng khồ khòng Công ty hôm ngơn cốc chế biến cà phê Sơn La, bản Thống Nhất, xã Mường Bon, đảy tẳng tánh lỏ tàng chương OCOP cựt đảy 3 đào pì 2024. Lung Nguyễn Như Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Giám đốc hươn máy, hảư hụ: Công ty đang đảy huyện choi dừa, uồn chị, chôm hặp chương trình OCOP, tẳng tánh, dệt sặm lẹo chỉa lai chương khòng. Tang xòng, tập tư nho sùng luông hụ chang ma quản trị, marketing cán bộ quản lý, uồn pa khòng máy; cáo ảng chương khòng; sủ công nghệ thông tin, nhại chiên số cuồng vịa dệt dượn, xáo hà bón khài chương, xáo hụ cốc cò bón dệt ók chương khòng. Ị lỏ ằn pâng vạy cà phê khủa khòng doanh nghiệp đảy chứng nhẳn chư xiềng tàng chương OCOP; tủm pua tánh ók uồn chị phổng púk, púc chuân ma pưng luông pảy chự, pếnh khày lang đì chương khòng OCOP, cựt tóp đảy lang áo chợ lạt nẳng cuồng mương cánh khài pày mương nọk.

Công nhân hươn máy chế biến cà phê Sơn La khồn chiên cà phê kén

Lung Nguyễn Khắc Hào, Trưởng phòng Nông nghiệp cánh mả pe bản na huyện Mai Sơn, hảư hụ: Sứp tàm nho sùng lang đì chương khòng, tạk ằn pâng mằn nà hảư tàng chương OCOP, huyện đang choi dừa pưng doanh nghiệp, HTX ma luông pùn kỹ thuật cuồng vịa dệt dượn, chế biến chương khòng; cạt kiên cắp pưng cơ quan chuyên môn tập tư hảư dần mương ma vịa tánh ók pưng bón dệt sanh dệt dượn hay na toi luông pùn VietGAP; tánh ók phổng púk bồng tọp hôm, tủm pua cạt kiên dệt dượn, hôm phan púc chuân mả pe dệt dượn hay na, phổng bản na.

Tó luông chóng khòng pưng cơ quan nuống pan, doanh nghiệp, HTX cánh côn dệt dượn, huyện Mai Sơn mi 20 tàng chương OCOP; cuồng nặn, 10 tàng chương cựt đảy 4 đào. Pưng tàng chương OCOP đang tựng dan đảy chứng chảnh luông tin chưa nẳng chợ lạt cuồng cánh nọk tỉnh, hôm phân tủm pua lau vịa dệt dượn  cạt kiên cắp tẳng tánh bản na máư cánh mả pe dệt dượn cạt kiên cắp tạk vịa dệt, nho sùng hịp thù hảư dần mương. Tang xòng, mả pe pưng phổng dệt dượn hay na khèo nhong – pẹk sàư , dệt dượn hay na sủ công nghệ sùng nẳng cuồng huyện.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư