Mai Sơn: Ca con chương hang khài pày mương nọ danh tính cựt đảy 44,3 triệu ngơn đô Mỹ.

Té hùa pì họt khạy, huyện Mai Sơn cọ khài cài 153 păn tấn chương hang pày pưng mương Trung Quốc, EU, Bắc Mỹ, Hoa Kỳ, pưng mương Trung Đông cánh ASEAN.

Vịa dệt dượn nẳng Hươn máy dệt cà phê Phúc Sinh, bản Mạt, xã Chiềng Mung, huyện Mai Sơn.

Ca con chương hang khài pày mương nọ danh tính cựt đảy 44,3 triệu ngơn đô Mỹ. Cuồng nặn, khài 2.894 tấn mák đíp (mák muông, thanh long, mák ít lao), cựt đảy ca chi áo 1,2 triệu ngơn đô Mỹ; 59.732 tấn pưng tàng chương chế biến (bột măn cò, nặm ỏi, nhong mák nhạn khồ, cà phê), cựt đảy ca 40 triệu ngơn đô Mỹ; nhăng to đàư lỏ tàng chương cồng nghiệp xi măng, cựt đảy ca chi áo 3,1 triệu ngơn đô Mỹ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư