Luông thù té nả vịa tải chiên cựt đảy cài 273 tỷ mằn

Cuồng bườn 10, luông thù té nả vịa tải chiên khék, khồn chiên chương hang cánh dịch vụ tải chiên cựt đảy cài 273 tỷ mằn, lưn chi áo họt 14% vẹt sáư khóp nham nị pì cài.

 Xe buýt len té thành phố Sơn La mưa Bình Thuận cựt tóp đảy lang áo pày ma khòng dần mương.

Cuồng nặn, luông thù té vịa tải chiên khék cựt đảy chi áo họt 38 tỷ mằn, lưn cài 18%; luông thù té vịa tải chiên chương hang cựt đảy cài 228 tỷ mằn, lưn chi áo họt 13% vẹt sáư khóp nham nị pì cài. Pưng vịa tải chiên khék, tải chiên chương hang cánh dịch vụ tải chiên sứp tàm chự mẳn luông mả pe pưa lang áo pày ma, pày qua ỉn lưn khửn lài. Nọk nặn ók, lang áo khồn chiên chương khòng chuông hong pưng công trình tẳng tánh, dệt dượn, cạ khài lưn khửn..., hôm phân tứm ten số chương khòng đảy tải chiên cuồng bườn./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư