Khỏi đù cò cà phề toi luông pùn VietGAP

Họt khạy, xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, mi 518 ha cà phề, xỏn hôm nẳng pưng bản Đông Hưng, Muổi Nọi A, Sẳng Sang, Lọng Phảng, Nà Xa.

 Po hay me na xã Muổi Nọi, huyện Thuận Châu, pít thù cà phê.

UBND xã cọ cạt kiên cắp pưng đoàn thể chiên páo, niếu chưa dần mương khỏi đù cò cà phê toi luông pùn VietGap, khày ók pưng lớp tập tư ma luông púk bồng, khỏi đù cánh chế biến cà phề. Họt khạy, po hay me na cọ pít thù đảy cài 50% tà đìn cò cà phề, năng suất pằn pâng pày cựt đảy 15 tấn/ha. Pì nỵ, cà phê khòng xã cọ đảy côn cạ khài ma sự tặm xuần mi ca té 12-13 păn/kg. 

 

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư