Khày quảng phổng púk bồng cạt kiên cắp xáo hà bón khài chương, chế biến chương hay xuần

Pưng pì chằm nị, huyện Mai Sơn cọ tủm pua niếu chưa pưng doanh nghiệp dòm ngơn cốc tẳng tánh hươn máy dệt chương hay xuần, cạt kiên tánh ók pưng phổng púk bồng, hôm phân nho sùng ca con chương khòng cánh mả pe mẳn nà.

Po hay me na xã Chiềng Sung, huyện Mai Sơn cạt púk khảu li bàn hảư Trung tâm dệt phắc hòm, mák nuối Doveco Sơn La.

 Khay nị, huyện Mai Sơn mi 6 công ty dệt ók cà phê, nặm ỏi, bột măn cò, mák nuối toi luông công nghiệp cánh hạng họi bón chế biến lệch nọi, mỏi pì thù sự dáo 700.000 tấn chương hay xuần hảư po hay me na. Ị lỏ khù ngai đì vạy mả pe phổng púk bồng cạt kiên cắp dệt ók chương khòng toi luông cồng nghiệp.

Huyện cọ tánh ók Tổ công tác pe phổng púk bồng, dệt dượn cánh khài chương, khài pưng tàng chương khòng huyện pày mương nọk; chiên páo, uồn chị po hay me na, HTX, doanh nghiệp dòm ngơn cốc, mả pe dệt dượn hay na sủ công nghệ sùng; cạt kiên púk bồng họt xáo hà bón khài chươn. Tang xòng, chạư chuông hảư huyện uồn pa pưng cơ quan, đơn vị cạt kiên cắp pưng xã, thị trấn lăm le tà đìn mi sương khày quảng vịa púk bồng.

Nọk nặn ók, huyện cọ khày pàng họp xồ van luông mả pe san tàng cò púk bồng cốc kén nẳng cuồng huyện, hôm mi: Cà phê, mắc ca, măn cò, mák muông, mák nhạn, khảu li, mák nà cánh mák mon tây, mi luông chôm hặp khòng pưng doanh nghiệp cánh HTX. Cuồng chơ cạt kiên, po hay me na chấp năm sư đì toi kỹ thuật khỏi đù, pít củ, nhẳn pào men toi luông pùn khòng hươn máy chế biến. Doanh nghiệp chấp năm men, tục po pưng luông ký chào hẹn cánh chào hẹn thù sự chương khòng toi ca con đảy tống páo. Pưng cơ quan nuống pan tủm pua quản lý hươn mương, nhẳn pào cạt kiên mẳn cặt khòng po hay me na - hươn mương - doanh nghiệp.

Hính khảu dệt vịa mưa pì 2023, Công ty hôm ngơn cốc dệt cà phê Sơn La cọ ký chỉa lai cạt kiên dệt dượn cắp po hay me na. Nhẳn pào phổng púk bồng hảư hươn máy, Công ty cọ cạt kiên púk 368 ha cà phê sủ công nghệ sùng, hôm mi 684 chua hươn nẳng 8 bản khòng xã Chiềng Chung cánh Chiềng Ban hôm hặp, cuồng mua cà phê pì 2023 họt pì 2024 pít củ đảy dáo 6.000 tấn. Tang xòng, cạt kiên púk cò cà phê nẳng cuồng huyện toi luông mẳn nà cài pưng HTX.

Nhăng Trung tâm chế biến phắc hòm mák nuối Doveco Sơn La khay nị mi 843 ha phổng púk bồng cung cấp hảư hươn máy nẳng huyện Mai Sơn, đơn vị cọ ký chỉa lai cắp 14 doanh nghiệp, HTX, cắp tà đìn púk bồng 424 ha. Cạt kiên dệt dượn, Công ty chào hẹn khài chựa phăn, khún dà, dà phải chự cò púk bồng cắp ca nhọng nho báu cọ hảư củ lịnh cón, lằng chơ họt mua tắt củ, pít củ chắng pằng ngơn tốc lằng. Tang xòng, hảư cán bộ pày tặm bón uồn chị luông pùn dệt dượn cánh chào hẹn sự tênh mết chương khòng khòng po me dệt ók đảy nhẳn pào toi luông pùn toi ca con đảy ký chào hẹn.

Công ty hôm ngơn cốc dệt dượn hay na Chiềng Sung lỏ đơn vị cạt kiên cung cấp khảu li bàn hảư Công ty hôm ngơn cốc khài căm kìn pày mương nọk Đồng Giao. Công ty ký chỉa lai cạt kiên cắp chi áo họt 200 chua hươn, púk cài 50 ha khảu li bàn, phắc hòm khài hảư Doveco Sơn La. Cài 3 pì cạt kiên púk bồng, Công ty cọ cung cấp 5.000 tấn khảu li bàn dệt dệt ók chương khòng toi luông công nghiệp.Pì 2024, Công ty sứp tàm cạt kiên khày quảng tà đìn púk cò khảu li bàn cánh phắc hòm, hôm phân nho sùng hịp thù hảư doanh nghiệp, kẻ khày vịa dệt hảư po me nẳng cuồng phổng.

Tánh tăm phổng púk bồng cạt kiên cắp pưng hươn máy dệt ók chương khòng cọ hôm phân púc chuân vịa dệt dượn hay na khòng huyện Mai Sơn mả pe lang đì, nho sùng hịp thù nẳng mỏi môn đìn dệt dượn. Huyện đang sứp tàm niếu chưa po hay me na, pưng HTX cạt kiên, khày quảng pưng bón dệt sanh dệt dượn toi luông tiêng àn đối cắp pưng tàng chương hay xuần ứn; vẹt pan pưng luông pùn, chính sách chọp xồm vạy niếu chưa pưng doanh nghiệp cạt kiên púk bồng cánh khài chương, dệt ók chương khòng toi luông công nghiệp.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư