Khặn khang àu khảu xủ Hươn máy chế biến cà phê Sơn La

Hươn máy chế biến cà phê Sơn La đảy Công ty dòm ngơn cốc chế biến cà phê Sơn La tẳng tánh nẳng bản Thống Nhất, xã Mường Bon, huyện Mai Sơn. Công suất tánh ók cựt đảy 50.000 tấn mák ừn mỏi pì.

Xủ khảo bấng chuông máy chế biến cà phê.

Tó luông quảng chi áo 4,2 ha, xương: Hươn xưởng chế biến, hươn khò vạy hiềm miện, hươn xa tá cà phê, bón thók nặm uối, phiềng ták cà phê cánh pưng công trình chuông hong ứn. Chuông máy kẻ cặm hai nặm uối mìn công suất 500 thứak khối mỏi mự, nặm uối lằng chơ kẻ cặm cựt đảy luông pùn kỹ thuật hươn mương ma nặm sình hoạt.

Khay nị, hươn máy cọ dệt lẹo vịa lắp tó chuông máy dệt dượn cánh chi àu khảu xủ cuồng dan tỉnh Sơn La khày pàng hội cà phê pì 2023, nhẳn pào khài chương hay xuần hảư po hay me na.

Biên dịch: Thanh Minh
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư