Huyện Thuận Châu chự mẳn 58 HTX

Pì cài ma, huyện Thuận Châu cọ xỏn hôm nho sùng lang đì nả vịa khòng pưng hợp tác xã, tạ khù ngai đì haử pưng HTX sáo hụ ma chính sách choi dừa mả pe dệt dượn.

Thành viên HTX tảnh liệng pưng tồ dú cuồng nặm cánh  lài nả vịa huộp hôm ứn nẳng xã Liệp Tè, huyện Thuận Châu bít bánh luông tảnh liệng pà công.

Tang xòng, chiên páo, tiện tô, chị bók tánh ók HTX maứ. Cuồng pì, huyện cọ tánh ók đảy 4 HTX, nho tênh mết số HTX cá huyện khửn họt 58 HTX. Pưng HTX cọ chóng hanh piên maứ luông dệt dượn, cạt kiên po hay me na cắp pưng doanh nghiệp cánh chợ lạt, họn khâng sủ khoa học, kỹ thuật saứ luông dệt dượn toi luông pùn VietGAP, dệt dượn ók pưng tàng chương lang đì vạy cựt tóp đảy lang áo khòng chợ lạt. Hịp thù pằn pâng pày khòng mỏi HTX cựt đảy tỷ nưng mằn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư