Hội viền phủ nhinh quyết chàư nhại piến cò púk bồng

Tó hùa chàư xắc mắn dệt dượn, pả Lương Thị Thuý, hội viền Chi hội phủ nhinh bản Hang Trùng II, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, cọ xọ xáo pưng chựa cò púk bồng máư khảu dệt dượn hôm phân cựt đảy lang đì xùng.

Pả Lương Thị Thuý, bản Hang Trùng 1, xã Vân Hồ dệt xặng púk mák tành quà.

Chua hươn pả Thuý mi cài 2.000 thướk môn đìn dệt dượn, xáo hụ đảy lang áo khòng chợ lạt đối cắp pưng tàng mák nuối pẹk, té pì 2018, chua hươn pả cọ nhại tà đìn púk khảu li ma púk 1.000 thướk môn mák tành quà, 400 thướk môn, 100 thướk môn mák ướt…

Pả Thuý hảư hụ: Mák tanh quà púk ngai, chắng cận xan bàư, dà khún, xìa nhả, bao dà khả bổng nhăn cắt hẻn, lằng 45 mự lỏ đảy pít mák. Mỏi pì púk đảy 2 họt 3 chu, té bườn 4 họt bườn 8, mỏi chu pít đảy dáo 3 tấn mák, khài đảy ca té 12 họt 15 păn mằn mỏi cần. Đối cắp cò mák mán, cận đảy khỏi đù đì sưa, lơng đảy dà tứm khún lân, kali cánh cặm phong bổng nhăn cắt hẻn. Mák mán hảư pít củ lằng 3 bườn, mỏi pì púk đảy 2 chu té bườn 3 họt lả bườn 10. Mỏi chu, chua hươn pít củ đảy 3 tấn, khài đảy ca té 6 họt 15 păn mằn mỏi cần. Cá mák tành quà cánh mák mán pọm chọp xồm cắp đìn mức ừn, xương nặn chua hươn cọ dòm ngơn cốc xự chuông máy bao nặm dắt pớp hảư 1.400 thướk môn đìn vạy phảy dòm pặc hanh cánh nho sùng lang đì vịa púk bồng. Đối cắp mák ướt nòn, ị lỏ chu cốc khoẹ púk khảo bấng 100 thướk môn, khạy cọ tẳng cốc hảư pít mák, khài đảy ca xùng, té 25 họt 30 păn mằn mỏi cần.

Pì 2022, chua hươn pả cọ dòm ngơn cốc tẳng tánh hươn ven 400 thướk môn púk khảo bấng 12.000 cò bók cát tường. Ị lỏ tàng bók chưn hầng xương nặn lài côn cọ mặc xự, khài đảy ca dáo 8 păn mằn mỏi nga, va pảu đìn tủm cốc vạy khài chựa hư lỏ 20 họt 25 păn mằn mỏi cò. Ị lỏ tàng bók chọp xồm cắp bón nào xương nặn chọp xồm cắp luông họn dền nẳng Vân Hồ. Dan chơ chọp xồm vạy púk lỏ té bườn 9, xương nặn lằng chơ pít củ mák mán, mák tanh quà, pì nị khỏi xứp tàm púk bók cát tường.

Báu vang đìn vạy lạ, cắp 2.000 thướk môn đìn, mỏi pì chua hươn pả Thuý cựt đảy hịp thù cài 300 triệu mằn. Cắp bón púk bồng lang đì, pả Thuý cọ bít bánh kình nghiệm hảư pưng hội viên phủ nhinh cuồng bản pọm cằn mả pe dệt dượn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư