Hặt cặt quản lý hươn mương ma đìn đòn, xọk xáo bó khòng cuồng đìn

Cuồng bườn 10, tỉnh hau cọ cấp chỉa phép hảư 3 dự án, hôm mi: Hợp tác xã cà phê Đào Chiềng Ban, khút àu nặm cỏng pựn đìn nẳng bản Phiêng Quài Tòng Chinh, xã Chiềng Ban, huyện Mai Sơn; Công ty hôm ngơn cốc nặm ỏi Sơn La, sủ nặm nẳng me nặm Pan cấp hảư hươn máy nặm ỏi Mai Sơn; xọk sáo àu đán phòn vạy chuông hong tẳng tánh dự án “Hươn máy chế biến, hiềm miện chương hay xuần Mộc Châu” khòng Cụm công nghiệp Mộc Châu, tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu hảư Công ty dòm ngơn cốc cánh mả pe chương hay xuần Tây Bắc.

Xọk sáo àu đán vạy chuông hong tẳng tánh nẳng tiểu khu Bó Bun, thị trấn Nông trường Mộc Châu.

Chấp năm phê duyệt ca đìn đòn dệt ằn pâng vạy tính ngơn sủ đìn chơ hươn mương giao đìn chấp năm dự án phổng đô thị số 1, phường Chiềng An, thành phố Sơn La; phê duyệt ca đìn đòn dệt ằn pâng vạy nhẳn danh ca tẳng cốc khài tó ca quyên sủ đìn vạy chấp năm dự án hươn dú cánh cốc ngươn phổng đô thị Tây Tiến cánh dự án phổng dần dú trung tâm hành chính tiểu khu 14, thị trấn Mộc Châu, huyện Mộc Châu.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư