Gala “Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần” pì 2023

Mự 27/11, nẳng thành phố Sơn La, Báo Nông Thôn cọ cạt kiên cắp Hội Nông dân tỉnh Sơn La khày ók Gala " Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần" pì 2023. Chôm hặp mi chi áo họt 200 đại biểu dú cuồng pưng sở, ngành, hợp tác xã, doanh nghiệp dệt dượn, cạ khài pộn dỏn cuồng nả vịa dệt dượn cánh chế biến khài chương hay xuần cánh po hay me na 12 huyện, thành phố.

Gala “Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần” pì 2023

Tỉnh Sơn La đàng chự mẳn, mả pe 254 bón cạt kiên khài tàng chương hay xuần tiêng àn, cuồng nặn mi 33 bón cạt kiên dệt phắc tiêng àn, 161 bón cạt kiên mák nuối tiêng àn; 3 bón cạt kiên cà phê; 9 bón cạt kiên dệt che, 19 bón tảnh liệng túc pắt pưng tồ cuồng nặm... Họt khạy, tênh cá tỉnh mi 26 tàng chương đảy cấp pảy chự mi chư xiềng tỉnh Sơn La. Danh tính họt bườn 11/2023, huộp tênh mết sản lượng pưng tàng cò kìn mák cốc kén khòng tỉnh cọ khài đảy 423.780 tấn, ca con tàng chương hay xuần khài pày mương nọ danh tính cựt đảy 158 triệu ngơn đô Mỹ, lưn tứm 6,43% vẹt saứ pì 2022.

Nẳng pàng Gala chu đại biểu cọ xỏn hôm xồ xảm pưng luông pùn tẳng tánh phổng chừng dêt dượn cánh khài tàng chương, luông hanh cánh lang đì cạt kiên khài tàng chương hay xuần, đăng ký pảy chự chư xiềng, uồn chị bón cốc cò dệt dượn ók chương hay xuần tỉnh Sơn La, trách nhiệm khòng pưng doanh nghiệp cuồng vịa choi dừa po hay me na mả pe dệt dượn cánh khài tàng chương, cạt kiên khài tàng chương cánh ký chào hẹn xứp tàm pọm cắp Hội Nông dân cuồng luông cạt kiên cắp khài tàng chương…

Chương trình Gala "Po hay me na Sơn La cắp vịa khài chương hay xuần" lỏ bón hôm haử pưng hội viên po hay me na, pưng hợp tác xã, doanh nghiệp khòng tỉnh Sơn La. Cài nặn, Bàn tổ chức cọ xỏn àu pưng quam xồ xảm, đề nghị pưng luông pùn cắp tỉnh, cơ quan nuống pan, àu pưng luông pùn khài tàng chương hay na khòng tỉnh Sơn La cựt đảy lang đì, mẳn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư