Dệt dượn hay na toi luông hanh khòng nặm đìn tựng phổng  

Lỏ huyện mi khù ngai đì ma tang đìn đòn, luông họn dền chọp châng chọp xồm púk lài cò púk bồng, huyện Mai Sơn cọ pằn ók pưng phổng dệt dượn hay na toi luông cạ khài, cạt kiên dệt dượn, nho sùng ca con chương dệt dượn ók, hôm phân púc chuân vịa mả pe dệt dượn tánh là bản mương khòng địa phương.

Xuần púk mák mán khòng dần mương bản Lếch, xã Cò Nòi, huyện Mai Sơn.

Cắp khù ngai đì ma tang đìn đòn, luông họn dền, dần mương xã Chiêng Ban cọ àu pưng chựa cà phê Arabica ma púk bồng, cựt pền phổng púk cà phê cài 1.250 ha. Xã cọ tẳng tánh pưng tổ, nhóm, HTX cạt kiên dệt dượn đảy pưng công ty, doành nghiệp nẳng cuồng huyện cạt kiên cạ khài tàng chương.

Lung Đoàn Quang Dũng, Chủ tịch UBND xã Chiềng Ban hảư hụ: Pưng chua hươn po hay me na đảy pưng công ty, doanh nghiệp choi dừa cò chựa, dà khún, tập tư kĩ thuật, uồn chị chấp năm vịa dệt dượn cà phê toi luông pùn VietGAP, nhẳn pào pẹk xàư bón kìn dú; nho sùng ca con tàng chương, nho sùng lang đì hảư côn púk cà phê. Khay nị ha cà phê nưng hảư hịp thù tẹt tiêng cài 100 triệu mằn mỏi pì.

Mai Sơn mi cài 49 păn ha đìn dệt dượn, phân lài lỏ púk pưng tàng cò xương: cà phê, na, mák muông, mák pục, ỏi, măn cò, mák mon tày cánh pưng tàng phắc hòm ứn. Mả pe pưng tàng cò púk bồng toi tựng phổng, nho sùng hịp thù hảư dần mương, tủm pua mả pe dệt dượn tánh là bản mương đang lỏ nả vịa dệt cựt đảy lang đì khòng huyện Mai Sơn.

Pả Căm Thị Khay, Phó Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn hảư hụ: Cắp pưng xã mi luông hanh ma tang cò púk bồng, huyện cọ uồn pa pưng xã chấp năm đì nả vịa pằn phổng púk; pọm nặn tủm pua cạt kiên cắp cờ quan nuống pan khày pưng lớp tập tư kỹ thuật; tẳng tánh mã số phổng púk bồng, bón cạt kiên dệt dượn, choi dừa cáo ảng cạ khài tàng chương; chiên páo niếu chưa dần mương lăm đù cò púk bồng, tồ tảnh liệng toi luông hữu cơ, nhẳn pào tiêng àn khảu nặm căm kìn, nho sùng ca con tàng chương dệt dượn hay na, chuông hong khék cuồng mương cánh khài pày mương nọ.

Riềng xã Co Nòi mi 2.114 ha cò kìn mák lài tàng, cuồng nặn, chi áo 307 ha đảy cấp mã số phổng púk bồng, cài 49 ha cấp chứng chẳn VietGAP, cài 1.124 ha xủ công nghệ bao nặm. Sản lượng mák lài tàng danh tính cựt đảy 24.500 tấn. Xã cọ chiên páo, niếu chưa dần mương dệt dượn toi luông pùn VietGAP, hữu cơ, khèo, pẹk, tiêng àn cánh mằn nà. Vạy po hay me na bít bánh kinh nghiệm, choi dừa cằn cuồng dệt dượn, xã cọ niếu chưa dần mương tẳng tánh 29 HTX dệt dượn hay na, cạt kiên dệt dượn, xáo hà bón khài chương tẹt tiêng hảư tàng chương hay xuần. Lung Nguyễn Anh Thu, Chủ tịch UBND xã Cò Nòi, bít bánh:

Bản Lếch, xã Cò Nòi mi chi áo 130 ha đìn dệt dượn, po hay me na nẳng nị cọ tủm pua xủ lang đì kỹ thuật cuồng dệt dượn, nho sùng hịp thù. Ai Nguyễn Đình Triển, bản Lếch hảư hụ: Hươn khỏi mi 1,2 ha đìn dệt dượn, cuồng nặn cài 7.000 thứak môn púk mák na lài tàng. Nhăng to đàư đìn lỏ púk pưng tàng phắc hòm trái mua… Hịp thù pằn pâng pày mỏi pì cựt đảy cài 500 triệu mằn.

Họt khạy, cá huyện mi 11.200 ha cò kìn mák, sản lượng cựt đảy 90 păn tấn mák pì nưng, cuồng nặn mi 4.201 ha dệt dượn toi luông xủ công nghệ xùng; 1.800 ha đìn dệt dượn toi luông hữu cơ; 1.119 ha đìn dệt dượn toi luông pùn VietGAP. Mi 3 phổng dệt dượn công nghệ xùng, cắp tà đìn 1.273,7 ha (2 phổng cà phê cắp tà đìn 1.039,5 ha, phổng púk mák na nưng cắp tà đìn 334,2 ha); chi áo 1.500 ha xủ công nghệ bao nặm. Cạ khài cánh khài pày mương nọ pưng tàng chương té cà phê, che, bột măn cò, mák muông, mák ít lao cựt đảy 49,47 triệu ngơn đô mỹ pì nưng.

Cuồng dan chi họt, huyện Mai Sơn chi xứp tàm pằn phổng, tủm pua chiên páo, niếu chưa dần mương dệt dượn, xủ kỹ thuật cuồng vịa dệt dượn, lăm đù cò púk bồng, tựng dan nhại piến vịa dệt dượn hay na toi luông dệt ók lài tàng chương, mả pe dệt dượn hay na khèo văn cánh mằn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư