Danh tính túc pắt tồ dú cuồng nặm tênh cá tỉnh cựt đảy chi áo họt 900 tấn

Vịa tảnh liệng tồ dú cuồng nặm xứp tàm đảy pưng địa phương cuồng tỉnh pồng chàư uồn pa mả pe, tạk vịa dệt cánh hịp thù hảư po hay me na.

 Tảnh liệng pà công nẳng nòng lừng nặm te hươn máy thuỷ điện Sơn La nẳng xã Chiêng Băng, huyện Quỳnh Nhai.

Pọm nặn, pưng ngành nuống pan khòng tỉnh cọ cạt kiên cắp địa phương khày ók pưng chu lăm le, nhẳn danh tồ dú cuồng nặm; tánh ók luông pùn kiểm tra nả vịa tảnh liệng tồ dú cuồng nặm nẳng pưng nòng lừng nặm te; chự mẳn pưng bón cạt kiên khài tồ dú cuồng nặm tiêng àn, choi dừa chiên páo, cáo ảng tàng chương cánh chiên páo luông pùn cặm phong phồn nong. Cuồng bườn 1, danh tính vịa túc pắt tồ dú cuồng nặm khòng tênh cá tỉnh cựt đảy chi áo họt 900 tấn, lưn 4% vẹt xáư khóp nham pì cài, cuồng nặn tảnh liệng đảy 770 tấn, túc pắt 125 tấn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư