Chương hay xuần khòng Sơn La đảy côn xủ dống nẳng thành phố Hồ Chí Minh tin chưa, lựa sự

Cuồng Tuận lễ Văn hóa - thể thao – qua ỉn Tây Bắc nẳng thành phố Hồ Chí Minh pì 2023, tỉnh Sơn La mi 20 hỏng pải cáo ảng pưng tàng chương hay xuần, lang đì, tiêng àn khòng pưng doanh nghiệp, HTX nẳng cuồng tỉnh, đảy cấp chỉa chứng nhẳn OCOP sương: Chè, cà phê, miến dong, nhứa quai giảng, cống sượng, hòm kíp Yên Châu, pưng tàng mák nuối ừn cánh hang niều …

Nọk nặn ók nhăng mi pưng hỏng pải pưng tàng chương văn hóa pộn dỏn sương khăn piêu, xỉn sửa nựa nung khòng chu chựa côn, pí, ken…, pưng tàng chương xàn té mạy tók… Danh tính cuồng 3 mự khày ók, pưng hỏng pải chương khòng tỉnh cọ niếu chưa cài 3 păn vặt khék táng phường cánh dần mương ma bớng le sự sắm.

Dần mương thành phố Hồ Chí Minh ma bớng le sự sắm nẳng pưng hỏng pải chương khòng tỉnh Sơn La.

Cài tuận lễ pải chương lỏ dan vạy pải cáo ảng cánh xáo hà bón khài pưng chương pộn dỏn khòng tỉnh Sơn La, tạk khù ngai đì hảư pưng doanh nghiệp, HTX xáo hà, ký chào hẹn sự khài cắp lài doanh nghiệp, àu chương hay xuần lang đì họt lài côn xủ giống.

 Dần mương thành phố Hồ Chí Minh ma bớng le sự sắm nẳng pưng hỏng pải chương khòng tỉnh Sơn La.
Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư