Chự mẳn luông cạt kiên khài pưng tàng chương hay xuần, chương dệt té tồ cuồng nặm tiêng àn

Tỉnh Sơn La họt khạy đàng chự mẳn vịa dệt khòng 254 bón khài tàng chương hay xuần, tàng chương dệt té pưng tồ cuồng nặm tiêng àn.

Thành viên HTX tà tiến Phổng Lái, huyện Thuận Châu khỏi đù pưng tà tiến.

Cuồng nặn, 161 bón cạt kiên dệt ók pưng tàng mák tiêng àn sương (mák muông, mák nhạn, mák mặn, mák ít lao, thanh long, mák bơ, mák kiểng, mák pục, mák mon tày...) 33 bón cạt kiên dệt phắc tiêng àn, 19 bón cạt kiên tảnh liệng pưng tồ cuồng nặm nẳng nòng lừng nặm thủy điện Sơn La, 9 bón cạt kiên dệt che, 3 bón cạt kiên dệt cà phê, 2 bón cạt kiên khài khảu sàn, 4 bón cạt kiên dệt tàng chương nhứa mù, 2 bón cạt kiên dệt nhứa cáy, 7 bón cạt kiên tảnh liệng àu nặm tà tiến, 2 bón cạt kiên dệt nhứa giảng, 10 bón chế biến tàng chương hay xuần, tàng chương đảy dệt té pưng tồ cuồng nặm tiêng àn, 2 bón cạt kiên khài tàng chương hay xuần, pưng tàng chương đảy dệt té pưng tồ cuồng nặm. Pưng bón khài khài chương hay xuần, tàng chương đảy dệt té pưng tồ cuồng nặm tiêng àn đảy nhẳn danh sùng ma lang đì cánh cựt tóp đảy lang áo sủ dống cuồng mương cánh mương nọ.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư