Chấp năm lang đì pưng chương trình luông pùn hươn mương ma dón cặt cung

Tó luông pùn dón cặt cung té 2% số chua hươn cặt mỏi pì táo khửn, họt pì 2025, vạy choi 3 xã hựt khửn khảm khói xìa dạ cha, cấp ủy, chính quyên chu cấp nẳng huyện Mai Sơn cọ xỏn hôm chấp năm lang đì pưng chương trình luông pùn hươn mương ma dón cặt cung, choi lài chua hươn tựng dan nho sùng hịp, tẹt tiêng đơi kìn dú.

Hươn văn hóa bản Dăm Hoa, xã Chiềng Mai đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh.

Huyện Mai Sơn mi 22 xã, thị trấn, cuồng nặn mi 10 xã, 123 bản sút ty dạk cha. Chựa nọi côn mi ngăn 72%. Ông Vũ Tiến Đĩnh, Chủ tịch UBND huyện Mai Sơn, haử hụ: Chấp năm pưng chương trình luông pùn hươn mương, huyện cọ tủm pua chiên páo pưng vịa nuống pan họt pưng xã, dần mương vạy chấp năm. Uồn pa pưng phọng, bàn dệt đì nả vịa cạt kiên cắp pưng xã, thị trấn lăm le ma nang quam khòng pưng chua hươn cặt, chua hươn áo cặt, vạy mi luông choi dừa cựt đảy lang đì.

Té pì 2021 họt khạy, huyện cọ pằn vịa haử pưng cơ quan, đơn vị, chi đảng bộ cơ sở choi dừa 49 bản sút ty dạk cha khòng 14 xã nẳng cuồng phổng. Cạt kiên cắp pưng xã lăm le, nhẳn danh cốc pài xài căn, lang áo khòng pưng chua hươn cặt, tẳng tánh luông pùn vạy choi dừa, lựa pưng vịa dệt khặc khọ xương: Choi dừa luông dệt dượn, choi chua hươn cặt dệt hươn dú, choi cò púk bồng, tồ tảnh liệng, tẳng tánh cốc ngươn xính khòng, chiên páo, niếu chưa pưng chua hươn chấp năm đì pưng luông pùn khòng Đảng, chính sách khòng hươn mương...

Ông Vũ Văn Hưởng, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, haử hụ: Mỏi pì, trung tâm cọ lựa bản nưng vạy choi dừa dần mương ma kỹ thuật dệt dượn hay na. Trung tâm cọ cử cán bộ khày ók pưng lớp tập tư ma kỹ thuật púk bồng, tảnh liệng, choi chựa phăn cò púk bồng, tồ tảnh liệng haử dần mương nẳng pưng bản cặt.

Pọm nặn, huyện Mai Sơn cọ họn khâng cạt kiên chấp năm pưng chính sách, dự án choi dừa dần mương mả pe dệt dượn, cạ khài, dón cặt cung mẳn nà, xỏn hôm chu luông hanh vạy tẳng tánh cốc ngươn xính khòng, cựt tóp đảy lang áo mả pe dệt dượn, tánh là bản mương nẳng địa phương, cốc kén lỏ pưng xã mi số chua hươn cặt sùng. Pì 2023, huyện Mai Sơn đảy giào 182,7 tỷ mằn chấp năm 3 chương trình, hôm mi: Chương trình luông pùn hươn mương tẳng tánh bản na maứ, Chương trình luông pùn hươn mương dón cặt cung mẳn nà cánh Chương trình luông pùn hươn mương ma mả pe dệt dượn, tánh là bản mương nẳng phổng chựa nọi côn cánh phổng pu sùng. Họt khạy, huyện cọ pằn dài đảy 57 tỷ 300 triệu vạy choi dừa mả pe dệt dượn, tẳng tánh bón dệt xanh dệt dượn toi luông cạt kiên, nhại piến luông dệt dượn cánh tẳng tánh công trình nặm pẹ saừ...

Xã Chiềng Mai lỏ nưng cuồng pưng địa phương đàng đảy hưởng pưng chính sách té chương trình luông pùn hươn mương. Pì 2023, té tàng ngơn cốc chương trình luông pùn hươn mương ma mả pe dệt dượn, tánh là bản mương nẳng phổng chựa nọi côn cánh phổng pu sùng, xã đảy dòm ngơn cốc tẳng tánh công trình cấp nặm diên bản, huộp số ngơn tẳng tánh lỏ 6 tỷ mằn, cọ dệt lẹo cài 60% nả vịa, danh tính chi àu khảu sủ cuối pì 2023, cọ dệt lẹo cánh àu khảu sủ hươn vằn hóa bản Dăm Hoa cắp số ngơn cốc tẳng tánh 950 triệu mằn.

Lung Nguyễn Trọng Nam, Chủ tịch UBND xã Chiềng Mai, haử hụ: Cuồng luông tẳng tánh, xum khỏi cọ pằn vịa haử tổ lăm le nẳng bản khuống khòng xã, bản cọ lâng pọm cắp đơn vị tẳng tánh kiểm tra lăm le, nhẳn pao dệt văn cánh cựt đảy lang đì cồng trình. Vịa đảy tẳng tánh pưng cồng trình cốc ngươn xính khòng cận hà nẳng cuồng xã cọ hôm phân nho sùng puồng kìn đơi dú haử dần mương.

Họt khạy, 100% pưng xã nẳng huyện Mai Sơn mi tang ô tô pày họt càng òng xã, 98,85% số chua hươn đảy sủ điển hươn mương, 97% số chua hươn nẳng bản na đảy sủ nặm pẹ saừ. Chương trình tẳng tánh bản na maứ cựt đảy pưng lang đì quan trọng. Cá huyện mi 9 xã cựt đảy bản na maứ, cuồng nặn, xã Chiềng Ban cựt đảy bản na maứ nho sùng.

Vạy dệt lẹo luông pùn tánh ók, huyện Mai Sơn đàng xứp tàm chấp năm pọm pâng, lang đì pưng chính sách mả pe dệt dượn, tánh là bản mương, cạt kiên lang đì pưng luông pùn chương trình dón cặt dung mẳn nà, tẳng tánh bản na maứ cánh mả pe dệt dượn, tánh là bản mương nẳng phổng chựa nọi côn cánh phổng pu sùng. Pồng chaừ họt vịa chiên giào khoa học kỹ thuật khảu luông dệt dượn haử dần mương, choi dần mương đảy củ ngơn cốc nhọng nho tà mả tắm vạy mả pe dệt dượn, hựt khửn khảm khói xìa cặt cung mẳn nà.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư