Cá tỉnh mi 864 hợp tác xã dệt dượn hay na

Họt khạy, cá tỉnh mi 864 hợp tác xã dệt dượn hay na; 6 liền hiệp hợp tác xã dệt dượn hay na cắp 30 hợp tác xã thành viên.

Thành viên HTX tà tiến Phổng Lái, uồn chị kỹ thuật tảnh liệng tà tiến hảư dần mương xã Mường É, huyện Thuận Châu.

Lài tàng chương khòng hợp tác xã đảy nhẳn danh lỏ tàng chương hay xuần pộn dỏn, cựt đảy luông pùn OCOP 3 đào táo khửn, chuông hong lang áo kìn xủ cuồng mương cánh khài pay mương mương nọ xương: Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Anh, Mỹ, Pháp... Pưng hợp tác xã cọ cóp hôm xáư luông thù ngần sách cánh kẻ khày vịa dệt hảư lài côn dệt vịa nẳng địa phương.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư