Cá tỉnh mi 27 tàng chương đảy cấp bằng pảy chự

.

 Phổng púk che xủ công nghệ xùng nẳng huyện Mộc Châu.

 

Pưng pì cài ma, tỉnh hau cọ tủm pua pưng vịa dệt vạy cáo ảng cánh cạt kiên khài chương hay khòng na, khài chương pày mương nọ cài mạng, mả pe vịa khài chương điện tử, choi dừa tập tư ma luông thồng hụ khài chương cài mạng, tập tư ma vịa ngắm pùn, xáo hà bón khài chương, chính sách khài chương pày mương nọ khòng Việt Nam cánh Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản… hảư pưng doanh nghiệp, HTX. Khạy nị, cá tỉnh đang mi 27 tàng chương mi chư xiềng khòng tỉnh đảy cấp bằng pảy chự, 5 phổng dệt dượn hay na xủ công nghệ xùng, 280 bón khài chương hay khòng na, tồ dú cuồng nặm tiêng an.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư