Ca khài chương hang cựt đảy chi áo họt 2.850 tỷ mằn

Té hùa pì họt khạy, tỉnh cọ uồn pa pưng ngành nuống pan tủm pua chấp năm đì pưng luông pùn nhẳn pào tục po chương khòng, lưn sưa lỏ cuồng dan chiềng chiên lang Cáp Xì, chơ lang áo ma tang chương kìn, lang áo khòng côn xủ dống cọ lưn khửn.

Dân mương xự chương nẳng chợ phiên Bình Thuận, xã Phổng Lái, huyện Thuận Châu.

Tang xòng, dệt đì vịa quản lý cốc ngươn sính khòng, vịa mả pe khài chương  điện tử; tủm pua vịa kiểm tra ma tang nhẳn pào tiêng an căm kìn, cặm phong phay mảy nẳng pưng cơ sở khài chương. Ca khài chương hang nẳng tênh cá tỉnh cuồng bườn 1 cựt đảy chi áo họt 2.850 tỷ mằn, lưn 5,89% vẹt xáư khóp nham nị pì cài.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư