Ca con xủ dống lưn cài 0,7%

Ca con xủ dống pằn pâng pày cuồng 10 bườn nẳng cuồng tỉnh lưn cài 0,7% vẹt xắư khóp nham nị pì cài.

Dân mương xự chương khòng nẳng bón khài chương hang nẳng phổng  Thành phố.

Cuồng 11 nhóm chương hang cánh dịch vụ xủ dống chính mi 9 nhóm chương khòng ca ten khửn, cuồng nặn, nhóm bók xòn mi ca ten khửn xùng xưa lỏ 3,5%; nhóm nặm bàn cánh quân út ten khửn chi áo họt 2,8%; nhóm chương kìn cánh dịch vụ khài căm kìn ten khửn 1,9%; nhóm chương khòng xủ nẳng chua hươn ten khửn chi áo họt 1,6%; nhóm máy nhịp, mụ cánh hai ten khửn chi áo họt 1,5%; nhóm chương hang văn hóa, qua ỉn ten khửn 0,7%; nhóm dà, dịch vụ y tế cánh nhóm hươn dú, điện, nặm, thán cánh chương khòng tẳng tánh ten khửn cài 0,5%./.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư