Vân Hồ tỏn cài 440 păn vặt khék ma qua ỉn

Nả vịa qua ỉn nẳng huyện Vân Hồ cuồng pì cài ma cọ mi lài luông mả pe, huộp số khék ma qua ỉn cài 444.600 vặt côn, to 343,4% vẹt saứ khóp nham nị pì cài, luông thù té qua ỉn danh tính cựt đảy cài 98 tỷ 700 triệu mằn, to 440,6% vẹt saứ khóp nham nị pì cài.

 Bón qua ỉn tát nặm 7 thản, xã Chiềng Khoa, huyện Vân Hồ niếu chưa đảy lài khék ma qua ỉn.

Huyện cọ chấp năm chiên páo cáo ảng, cạt kiên, mả pe pưng tàng chương chuông hong qua ỉn, chự mẳn lài luông ỉn muôn vằn hóa pộn dỏn, cài nặn cọ tạ ók đảy hún ảnh chăn ngam ma bón qua ỉn cánh chư xiềng chương qua ỉn nẳng huyện Vân Hồ, hôm phân niếu chưa khék cuồng mương cánh mương nọ ma qua ỉn. Họt khạy, cá huyện mi 31 bón dặng non chuông hong khék qua ỉn, 30 hươn hang cạ khài dệt chương kìn.

Nhặn danh

Pi nọng đảy tẻm 500/500 tồ xừ

Bạn vui lòng nhập từ 5 ký tự trở lên !!!

Quam kháo máư